СТАТУТ НЕДРЯНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК» БЕРЕЗАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Додаток № ____

До рішення _____________

_____________ сесії _____ скликання від _09 січня_ 2019 року

СТАТУТ

Недрянського навчально-виховного комплексу

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –

дитячий садок»

Березанської міської ради

Київської області

(нова редакція)

С. Недра

Київська область

2019

І. Загальні положення

1.1.Недрянський навчально - виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -дитячий садок» (далі – навчально-виховний комплекс) є закладом загальної середньої освіти, що належить до комунальної власності Березанської міської об’єднаної територіальної громади.

1.2.Засновник навчально-виховного комплексу – Березанська міська рада, знаходиться за адресою: м.Березань, вул. Героїв Небесної Сотні, 1.

1.3. Заснований на комунальній формі власності

1.4. Юридична адреса Недрянського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»: 07533 вул.Шевченка, 12а, с.Недра, Баришівський район, Київська область, телефон (04576) 3-54-84.

1.5. Недрянський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів – дитячий садок» є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код 20619687, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, рахунки в установах, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах.

1.6. Засновник або уповноважений ним орган, а саме відділ освіти виконавчого комітету Березанської міської ради, здійснює фінансування навчально-виховного комплексу, її матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює її статус, організовує ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування учнів.

1.7. Головною метою навчально-виховного комплексу є освітня діяльність.

1.8.Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів: дошкільного та шкільного.

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від двох (за наявності умов та вільних місць) до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки здобувачів освіти згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти.

1.9.Головною метою навчально-виховного комплексу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти.

1.10. Головними завданнями навчально-виховного комплексу є:

• забезпечення реалізації права громадян на дошкільну та повну загальну середню освіту;

• створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, здобувача освіти, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я;

• виховання громадянина України;

• виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

• формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

• виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

• розвиток особистості здобувача освіти, вихованця, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

• реалізація права здобувачів освіти, вихованців на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

• виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти, вихованців;

• створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

• підготовка молоді до самовдосконалення, професійного самовизначення, подальшої освіти і трудової діяльності.

• Навчально-виховний комплекс у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

• Навчально-виховний комплекс самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та власним Статутом.

• Заклад освіти діє на підставі Статуту. Статут затверджується рішенням власника.

• Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

• реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» іншими документами Міністерства освіти і науки України;

• безпечні умови освітньої діяльності;

• дотримання державних стандартів освіти;

• дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

• дотримання фінансової дисципліни;

• у навчально-виховному комплексі визначена мова навчання і виховання – українська.

Навчально-виховний комплекс має право:

• користуватися пільгами, що передбачені державою;

• проходити в установленому порядку державну атестацію;

• визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із Власником;

• визначати варіативну частину робочого навчального плану;

• в установленому порядку розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів, експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

• визначати контингент здобувачів освіти у відповідності до законодавстваУкраїни;

• спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіями, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, пошукову

та експериментальну роботу, що не суперечить законодавству України;

• здійснювати власну видавничу діяльність;

• запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних(контрактних) умовах;

• бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чиним законодавством та Статутом;

• отримувати кошти та матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних та фізичних осіб;

• залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

• розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно - оздоровчих, лікувально - профілактичних та культурних підрозділів;

• використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

• встановлювати шкільну форму для учнів;

• об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ та організацій як в Україні, так і за її межами у порядку, визначеному законодавством України.

• У закладі освіти створюються та функціонують методичні об’єднання, творчі групи педагогічних працівників тощо, які затверджуються наказом директора навчально-виховного комплексу про методичну роботу.

• Медичне обслуговування здобувачів освіти, дошкільнят та відповідні умови для його організації забезпечуються Засновником і здійснюються відповідно до чинного законодавства України та укладених угод (договорів).

• Відповідальність за організацію харчування здобувачів освіти, дошкільнят покладається на Засновника та директора навчально-виховного комплексу. Норми та порядок організації харчування здобувачів освіти, дошкільнят встановлюється Кабінетом Міністрів України, розпорядженням Березанської міської ради.

• Взаємовідносини закладу освіти з юридичними та фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами або угодами, що укладені між ними.

II.Організація освітнього процесу

2.1.Навчально-виховний комплекс планує свою роботу самостійно. Заклад освіти має перспективне планування та складає річний план роботи. У планах відображаються найголовніші питання роботи закладу освіти, визначаються перспективи її розвитку.

Освітній процес у навчально-виховному комплексі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Робочі навчальні плани закладу освіти щорічно затверджуються Гуманітарним відділом виконкому Березанської міської ради.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються тижневий розклад уроків та режим роботи закладу освіти.

Навчально-виховний комплекс може мати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани, які складаються, погоджуються і затверджуються у встановленому Міністерством освіти і науки України порядку.

2.2.Навчально-виховний комплекс працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, й реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.3.Індивідуалізація та диференціація навчання у закладі освіти забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної складової Державного стандарту загальної середньої освіти. Інваріантна частина робочого навчального плану закладу освіти є незмінною, варіативна частина - формується навчально-виховним комплексом з урахуванням профільного та допрофільного навчання.

2.4.Заклад освіти обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та цим Статутом.

Інклюзивне навчання, індивідуальне навчання та екстернат у навчально-виховному комплексі організовуються відповідно до положень про інклюзивне навчання, індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.5.Мережа класів у закладі освіти формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу та санітарно-гігієнічних умов для здійснення освітнього процесу.

2.6.Освітній процес у дошкільному підрозділі здійснюється за базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”.

2.7.Зарахування здобувачів освіти до навчально-виховного комплексу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти ( крім дітей, які вступають до першого класу). До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

У разі потреби здобувач освіти може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення здобувача знань до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня, встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

Зарахування здобувача знань дошкільного віку здійснюється на безконкурсній основі, як правило, з території обслуговування.

2.8.Освітній процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо.

Поряд з традиційними методами і формами використовуються інноваційні технології навчання.

2.9.У навчально-виховному комплексі для здобувачів знань 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування здобувачів знань із них здійснюється наказом директора освітнього закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Порядок комплектування груп продовженого дня встановлюється відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

2.10.Навчально-виховний комплекс може реалізувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством економіки України.

2.11.Навчальний рік у закладі освіти починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення НВК для роботи у новому навчальному році.

Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри та режим роботи) встановлюються НВК в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.12.Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше, ніж 30 календарних днів.

2.13.Тривалість уроків у навчально-виховному комплексі складає: у 1-х класах 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин, у 5-11 класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків може допускатися за погодженням з відповідним органом управління освіти та санітарно-епідеміологічною службою.

Тривалість перебування здобувачів освіти дошкільного віку у дошкільному підрозділі складає 9 годин.

2.14.Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб активного відпочинку і харчування учнів, але не менш, як 10 хвилин, великої перерви (після 3-го або 4-го уроку) – 20 хвилин.

2.15.Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором навчально-виховного комплексу.

2.16.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів освіти.

2.17.У закладі освіти здійснюється тематичний облік навчальних досягнень учнів. Система оцінювання навчальної праці здобувачів освіти повинна бути стимулюючою.

У першому класі дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні. За рішенням педагогічної ради НВК може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок здобувачів освіти другого класу. У наступних класах вона доповнюється оцінками у балах, відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.18.Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома здобувачів освіти класним керівником.

2.19.Порядок переведення і випуск здобувачів освіти навчально-виховного комплексу визначається нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

2.20.Навчання у випускних (4-х, 9-х) класах навчально-виховного комплексу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форми і порядок державної підсумкової атестації, а також переведення і випуск здобувачів освіти навчально-виховного комплексу встановлюється Міністерством освіти і науки України.Випускники 11 класу складають ЗНО

За результатами навчання здобувачам освіти (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту.)

Здобувачі освіти початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програму з предметів навчального плану, за поданням педагогічної ради направляються на обстеження спеціалістами психолого-медико-педагогічної консультації за згодою батьків (осіб, які їх замінюють). За її висновками такі здобувачі освіти можуть продовжувати навчання у спеціальних школах (школах — інтернатах), залишитися на повторний курс навчання або навчатися за індивідуальною формою чи за індивідуальними програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

У початковій школі, в 5-8,10 класах за рішенням педагогічної ради закладу освіти проводяться різні форми підсумкової атестації здобувачів освіти (тестування, заліки, контрольні роботи, захисти учнівських науково-дослідних робіт тощо).

2.21.В окремих випадках здобувачі освіти за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.22.Здобувачам освіти, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівня акредитації.

2.23.Випускникам 9-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Здобувачі освіти, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

2.24.Здобувачам освіти, які закінчили 11 класів та успішно здали ЗНО, видається атестат про повну загальну середню освіту. Атестат про повну загальну середню освіту та сертифікат про успішну здачу ЗНО дає право на вступ до ВНЗ.

2.25.За відмінні успіхи в навчанні здобувачі освіти 2-8-х,10 класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники ІІІ ступеня-похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями-золотою «За високі досягнення у навчанні», або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження здобувачів освіти за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН України.

За успіхи у навчанні (праці) для учасників освітнього процесу статутом можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення. Порядок відзначення встановлюється Міністерством освіти і науки України.

2.26.Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

2.27.Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється Міністерством освіти і науки України, відповідними органами управління освіти, Засновником або уповноваженим ним органом.

ІІІ.ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЗАКЛАДІ

3.1. Виховання здобувачів освіти, дошкільнят у навчально-виховному комплексі здійснюється під час проведення уроків, занять у процесі позаурочної та позашкільної роботи.

3.2. Цілі виховного процесу в закладі освіти визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та Законах України, інших нормативно-правових актах.

3.3. У навчально-виховному комплексі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення здобувачів освіти школи, дошкільнят до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

3.4. Дисципліна в закладі освіти дотримується на основі взаємоповаги всіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту. Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти, дошкільнят забороняється.

ІV.Учасники освітнього процесу

4.1.Учасниками освітнього процесу в навчально-виховному комплексі є:

• діти дошкільного віку, учні;

• керівники;

• педагогічні працівники;

• психолог, бібліотекар

• інженерно-технічні працівники;

• навчально-допоміжний персонал;

• інші спеціалісти;

• батьки або особи, які їх замінюють;

• представники громадськості.

• Статус учасників освітнього процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» іншими актами законодавства, даним статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу, Положенням про дошкільний навчальний заклад.

• Здобувачі освіти та дошкільники (вихованці) навчально-виховного комплексу мають гарантоване державою право на:

• доступність і безоплатність дошкільної, загальної середньої освіти;

• вибір певного закладу, форми навчання, до профільної підготовки,факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

• безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

• користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою закладу освіти;

• участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

• отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

• перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

• участь в роботі органів громадського самоврядування закладу освіти;

• участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

• повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

• захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.4. Здобувачі освіти, вихованці навчально-виховного комплексу зобов’язані:

• оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

• підвищувати свій загальний культурний рівень;

• брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу освіти, його Статутом;

• дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

• виконувати вимоги педагогічних та інших працівників навчально-виховного комплексу відповідно до Статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти;

• брати участь у різних видах трудової діяльності;

• дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;

• дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти; дотримуватися правил особистої гігієни.

• здобувачі освіти навчально-виховного комплексу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

• за невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

• Педагогічними працівниками закладу освіти можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати покладені на них функції.

Педагогічні та інші працівники навчально-виховного комплексу приймаються на роботу до закладу освіти та звільняються у відповідності до чинного законодавства в галузі загальної середньої освіти та згідно з трудовим законодавством.

• Педагогічні працівники навчально-виховного комплексу мають право:

• самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, нешкідливі для здоров’я здобувачів освіти;

• брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів НВК та інших органів самоврядування закладу освіти, заходах, пов’язаних з організацією освітньої роботи ;

• обирати форми підвищення своєї кваліфікації;

• проводити у встановленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

• вносити пропозиції керівництву навчально-виховного комплексу та органам управління освітою щодо поліпшення освітньої роботи;

• на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

• об’єднуватися у професійні спілки та бути членом інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

• отримувати пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку визначеному законодавством України;

• порушувати питання захисту прав професіоналізму, людської честі і гідності.

4.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

• забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

• сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей здобувачів освіти, а також збереженню їх здоров’я;

• захищати здобувачів освіти від будь-яких форм фізичного або психічного насилля, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

• утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

• виконувати Статут, Правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

• брати участь у роботі педагогічної ради;

• виховувати в здобувачів освіти повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

• готувати здобувачів освіти до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними релігійними групами;

• дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність здобувачів освіти;

• виконувати накази і розпорядження директора навчально-виховного комплексу, органів управління освітою, вести відповідні документи;

• контролювати рівень навчальних досягнень здобувачів освіти: нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень здобувачів освіти до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

• сприяти зростанню іміджу закладу освіти;

• постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури.

• Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі чинного законодавства директором навчально-виховного комплексу і затверджується Засновником або уповноваженим ним органом (гуманітарним відділом виконкому Березанської міської ради).

Обсяг педагогічного навантаження може бути меншим від тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

• Директор навчально-виховного комплексу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями тощо відповідно до вимог нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, чинного трудового законодавства, згідно з цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

• Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

• Директор і педагогічні працівники навчально-виховного комплексу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель (вихователь)-методист», «педагог-організатор-методист» та інші.

• Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу освіти й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

• Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього розпорядку навчально-виховного комплексу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

• Педагогічні працівники, інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймається на роботу і звільняється директором закладу освіти згідно з чинним законодавством.

Права і обов’язки інженерно-технічних працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку навчально-виховного комплексу.

• Батьки учнів, дошкільнят та особи, які їх замінюють, є учасниками освітнього процесу з моменту зарахування їх дітей до навчально-виховного комплексу.

Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

• обирати та бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

• звертатися до органів управління освітою, директора школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

• приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності закладу освіти;

• брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти;

• на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчально-виховного комплексу та у відповідних державних органах.

4.18. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

• створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

• забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту закладу;

• постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

• поважати честь і гідність дитини та працівників закладу, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Батьківщини, сім’ї, державної та рідної мов;

• повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів; виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

• У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад освіти може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

• У освітньому процесі навчально-виховного комплексу можуть брати участь наукові установи в галузі педагогіки та психології, організації та заклади, установи в межах, визначених чинним законодавством і цим Статутом.

V. Управління освітнім закладом

5.1. Безпосереднє керівництво навчально-виховним комплексом здійснює її директор, який може бути тільки громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

5.2. Директор закладу освіти та його заступники призначаються на посади та звільняються з посад відповідним органом управління освітою у порядку, встановленому чинним законодавством.

Директор має заступників відповідно до штатного розпису. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється у відповідності до чинного трудового законодавства та в галузі загальної середньої освіти.

5.3. Директор навчально-виховного комплексу:

• здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів і створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

• організовує освітній процес;

• забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм та навчальних досягнень учнів;

• відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість та ефективність роботи педагогічного колективу;

• створює необхідні умови для участі здобувачів освіти у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

• забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

• розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

• підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків дослідно-експериментальної роботи педагогів;

• сприяє залученню до участі діячів культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у освітньому процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами;

• забезпечує права здобувачів освіти на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

• вживає заходів до запобігання вживання учнями алкоголю, наркотиків;

• контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

• видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження й контролює їх виконання;

• щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

• Директор навчально-виховного комплексу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладу освіти.

• Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб закладу освіти. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менша чотирьох на рік.

• Педагогічна рада розглядає питання:

• удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

• планування та режиму роботи навчально-виховного комплексу;

• варіативної складової робочого навчального плану;

• переведення здобувачів освіти до наступних класів та їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

• підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у освітній процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

• морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу освіти;

• притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов’язків.

5.7. Органом громадського самоврядування навчально-виховного комплексу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

¨ працівників закладу освіти - зборами трудового колективу;

¨ здобувачів освіти освітнього закладу - класними зборами; батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу – 7-10 чол., здобувачів освіти – 7-10 чол., батьків і представників громадськості – 5 -7 чол.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

На загальних зборах рішення рад доводяться до відома адміністрації навчально-виховного комплексу, педагогічних працівників, а за необхідності – до гуманітарного відділу.

Загальні збори заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом освіти, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної та фінансовогосподарської діяльності НВК.

5.8. У період між загальними зборами діє рада навчально-виховного комплексу, діяльність якої регулюється цим Статутом.

До складу ради закладу освіти обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів школи, батьків і громадськості.

Рада закладу освіти організовує виконання рішень загальних зборів, затверджує режим роботи навчально-виховного комплексу, розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти молоді, підтримки ініціатив щодо удосконалення системи навчання і виховання учнів, дослідно-експериментальної роботи педагогів, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення та використання бюджету закладу освіти, розподілу фондів загальнообов’язкового навчання, вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу.

5.9. У навчально-виховному комплексі за рішенням загальних зборів або ради закладу освіти можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації тощо, положення про які розробляє та затверджує Міністерство освіти і науки України.

Батьківський комітет навчально-виховного комплексу обирається на загальношкільних батьківських зборах на початку кожного навчального року терміном на один рік. Його склад установлюється рішенням загальних шкільних батьківських зборів. На першому засіданні батьківського комітету закладу освіти обирається голова батьківського комітету.

Основними завданнями діяльності батьківського комітету закладу освіти є сприяння створенню умов для:

• формування та розвитку особистості учнів та їх громадянської позиції,становлення учнівського самоврядування;

• виховання в здобувачів освіти шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які мешкають в Україні;

• формування загальнолюдської культури і моралі, культури і міжетнічних відносин;

• захисту здоров'я та збереження життя і здоров'я дітей;

• здобуття здобувачами освіти обов'язкової загальної середньої освіти, розвитку їхніх природних здібностей та підтримки обдарованої учнівської молоді;

• запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час;

• всебічного зміцнення зв'язків між родинами, школою і громадськістю з метою встановлення єдності їхнього виховного впливу на дітей;

• залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації здобувачів освіти, позакласної та позашкільної роботи;

• організація роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їхньої відповідальності за навчання і виховання дітей;

• вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчально-виховного комплексу та його благоустрою;

• створення санітарно-гігієнічних умов для навчання й виховання здобувачів освіти згідно з державними освітніми стандартами.

Члени піклувальної ради навчально-виховного комплексу обираються на загальних зборах. Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації освітнього процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників тощо.

5.10. Основною структурною ланкою навчально-виховного комплексу є клас – колектив учнів, що формується з метою виконання завдань школи на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку.

В закладі освіти функціонують 1-4 класи (початкова школа), у яких здобувачі освіти здобувають початкову освіту; 5-9 класи (основна школа), у яких здобувачі освіти здобувають базову загальну середню освіту; 10-11(12) класи (старша щкола), у яких здобувачі освіти здобувають повну загальну середню освіту (профільну освіту за НУШ)

5.11.Учнівські збори навчально-виховного комплексу (класу) – колективний орган учнівського самоврядування.

Учнівські збори закладу освіти (класу):

• обирають органи учнівського самоврядування закладу освіти (класу);

• висувають своїх представників у робочі органи громадського самоврядування;

• обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу.

5.12. Батьківські збори навчально-виховного комплексу (класу):

• обирають органи батьківського самоврядування;

• обираються своїх представників для участі у роботі громадського самоврядування закладу освіти;

• залучають батьків для участі в роботі громадського самоврядування закладу освіти;

• вносять на розгляд педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо освітнього процесу в класі та навчально-виховному комплексі;

• запрошують педагога, вихователя, представників державних органів управління, адміністрацію закладу освіти для обговорення стану і перспектив роботи класу й навчально-виховного комплексу, а також роз’яснення з окремих питань, які турбують батьків.

5.13. У закладі освіти можуть створюватися учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VІ. Матеріально - технічна база

• Матеріально-технічна база навчально-виховного комплексу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

• Майно закладу освіти, передане йому, належить на правах власності, повного господарського відання відповідно до чинного законодавства і Статуту навчального закладу.

6.3. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

• Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчально-виховного комплексу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

• Для забезпечення освітнього процесу база навчально-виховного комплексу складається із навчальних кабінетів, майстерні а також спортивного, актового залів, бібліотеки, архіву, краєзнавчого музею, медичного і комп’ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кабінетів дошкільного відділення тощо.

• Навчально-виховний комплекс користується земельною ділянкою, де розміщуються спортивний майданчик, стадіон, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

VІІ. Фінансово-господарська діяльність

• Фінансування навчально-виховного комплексу здійснюється його Засновником або уповноваженим органом відповідно до встановленого законодавством порядку.

• Фінансово-господарська діяльність навчально-виховного комплексу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту” та інших нормативно - правових актів.

Джерелом формування кошторису є:

• кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення освітнього процесу

в обсязі Державного стандарту загальної середньої освіти;

• кошти фізичних, юридичних осіб;

• кошти, отримані за надання платних послуг;

• прибуток від реалізації продукції навчально-дослідних ділянок, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

• Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчально-виховному комплексі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований заклад освіти. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію гуманітарного відділу виконкому Березанської міської ради. За рішенням ради бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно.

• Звітність про діяльність закладу освіти встановлюється відповідно до законодавства.

VIIІ. Міжнародне співробітництво

8.1.Навчально-виховний комплекс за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

8.2.Заклад освіти має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

8.3.Участь здовувачів освіти у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

ІХ. Контроль за діяльністю навчального закладу

9.1. Державний контроль за діяльністю навчально-виховного комплексу здійснюють Міністерство освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядкований заклад освіти, Державна інспекція закладів освіти при Міністерстві освіти і науки України, місцеві органи виконавчої влади, Засновник або уповноважений ним орган (гуманітарний відділ виконкому Узинської міської ради), органи державної санітарно-епідеміологічної та протипожежної служби.

Державний контроль за діяльністю закладу освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

9.2. Основною формою державного контролю за діяльністю навчально-виховного комплексу є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

9.3. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) закладу освіти з питань, пов’язаних з його освітньою діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як 2 рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю закладу освіти, проводяться Засновником відповідно до чинного законодавства.

X. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчально-виховного комплексу приймає Засновник.

Реорганізація навчально-виховного комплексу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом освіти.

10.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчально-виховного комплексу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

10.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу освіти переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

10.4. При реорганізації та ліквідації навчально-виховного комплексу педагогічним та іншим працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України.

Секретар ради

Кiлькiсть переглядiв: 231

Коментарi