Статут Недрянської гімназії Березанської міської ради Київської області

Додаток

до рішення Березанської міської ради

від 27.07.2021 №260-21-VIII

1. Загальні положення

1.1. Недрянська гімназія Березанської міської ради Київської області (далі за текстом - Заклад) є повним правонаступником Недрянського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» Березанської міської ради Київської області.

Форма власності – комунальна.

1.2. Повне найменування закладу освіти: Недрянська гімназія Березанської міської ради Київської області.

Скорочене найменування: Недрянська гімназія.

1.3. Юридична адреса Недрянської гімназії: 07533, Київська область, Броварський район, с. Недра, вул. Шевченка, 12а.

1.4. Засновником Недрянської гімназії є Березанська міська рада Київської області (далі за текстом – Засновник).

1.5. Заклад освіти є юридичною особою, неприбутковим закладом освіти, основним видом діяльності якої є освітня діяльність, що забезпечує здобуття дошкільної, початкової та базової середньої освіти, має рахунок в органах Казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку, бланки зі своїм повним найменуванням.

1.6. Недрянська гімназія для досягнення мети своєї статутної діяльності має право набувати майнові і немайнові права, нести обов’язки, виступати стороною у судовому процесі, мати у власності кошти та інше майно відповідно до законодавства.

1.7. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Березанської міської ради та виконавчого комітету Березанської міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами й цим Статутом.

1.8. Заклад має в своєму складі такі структурні підрозділи: початкову школу та дошкільний підрозділ (для дітей віком від трьох до шести (семи) років). Дошкільний підрозділ діє на підставі даного Статуту та положення про нього, затвердженого керівником Закладу.

1.9. Заклад фінансується за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Кошторис Недрянської гімназії затверджується Березанською міською радою.

1.10. Структура і штатний розпис закладу затверджуються керівником закладу за погодженням з Березанською міською радою.

1.11. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

1.12. Структура закладу визначається власною концепцією діяльності, принципами особистісно орієнтованого навчання й виховання, наступності, системності, диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, забезпечує відповідність мети навчання, виховання і розвитку учнів у кожному віковому періоді їх психологічним, фізіологічним та віковим особливостям.

В обов’язковому порядку забезпечується наступність дошкільної, початкової та базової освіти зі збереженням профільного напрямку.

1.13. Мовою освітнього процесу в закладі є державна мова.

1.14. У закладі створюються та функціонують методичні об’єднання вчителів-предметників, класних керівників, інші форми методичної роботи.

1.15. Психологічне забезпечення освітнього процесу у закладі здійснює практичний психолог. Соціально-педагогічний патронаж здійснюється соціальним педагогом. За своїм статусом практичний психолог і соціальний педагог належать до педагогічних працівників.

1.16. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються закладом відповідно до вимог чинного законодавства. Медичне обслуговування учнів здійснюється медичною сестрою, яка входить до штату Опорного закладу, комунальним некомерційним підприємством «Березанський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» та КНП «Березанська міська лікарня» Березанської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

1.17. Взаємовідносини Опорного закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. Мета та завдання закладу

2.1. Головною метою Недрянської гімназії є створення умов для здобуття особами дошкільної, початкової та базової середньої освіти, зокрема шляхом проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти, забезпечення реалізації їх індивідуальної освітньої траєкторії, впровадження курсів за вибором, факультативів, гуртків.

2.2. Заклад функціонує з метою забезпечення:

2.2.1. цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок;

2.2.2. всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

2.2.3. формування в учнів ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

вільне володіння державною мовою;

здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

математична компетентність;

компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

інноваційність;

екологічна компетентність;

інформаційно-комунікаційна компетентність;

навчання впродовж життя;

громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

культурна компетентність;

підприємливість та фінансова грамотність;

інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

2.3. Діяльність закладу будується на принципах гуманізму; демократизму; виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій; формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення; поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психологічного насильства, а також дискримінації за будь-якими ознаками; формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля; невтручання політичних партій та релігійних організацій в освітній процес; органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою; диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації.

2.4. Заклад несе відповідальність за:

2.4.1. безпечні умови освітньої діяльності;

2.4.2. дотримання державних стандартів освіти;

2.4.3. дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

2.4.4. дотримання фінансової дисципліни.

2.5. Заклад здійснює освітній процес і виховання в інтересах суспільства, держави, забезпечує охорону здоров’я здобувачів освіти, створення сприятливих умов для різнобічного розвитку особистості, у тому числі можливості для задоволення потреби учнів у самоосвіті.

2.6. Заклад має право:

2.6.1. визначати форми, засоби організації освітнього процесу за погодженням із Засновником;

2.6.2. в установленому порядку розробляти і впроваджувати авторські програми;

2.6.3. розробляти та пропагувати інформаційно-методичну літературу;

2.6.4. використовувати різні форми морального й матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

2.6.5. розпоряджатися рухомим і нерухомим майном відповідно до вимог чинного законодавства за погодженням із Засновником;

2.6.6. отримувати кошти й матеріальні цінності, не заборонені чинним законодавством України;

2.6.7. залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному чинним законодавством України;

2.6.8. встановлювати власну атрибутику і символіку;

2.6.9. встановлювати власну форму одягу для учнів;

2.6.10. надавати населенню додаткові освітні послуги;

2.6.11. співпрацювати з підприємствами, установами, організаціями на основі угод і договорів про співпрацю;

2.6.12. висвітлювати діяльність закладу на власному інтернет – сайті та в засобах масової інформації.

2.7. Основними завданнями Закладу є:

2.7.1. виховання громадянина України;

2.7.2. формування особистості здобувача освіти, розвиток його здібностей й обдарувань, наукового світогляду;

2.7.3. забезпечення відповідності рівня дошкільної, початкової та базової середньої освіти вимогам стандартів освіти;

2.7.4. виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

2.7.5. реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

2.7.6. виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови та інших мов, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

2.7.7. виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад
здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та
психічного здоров'я здобувачів освіти;

2.8. Завданнями Закладу в галузі дошкільної освіти також є:

2.8.1. збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;

2.8.2. виховання у дітей любові до України, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

2.8.3. формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

2.8.4. виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

2.8.5. здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.

3. Організація освітнього процесу в Закладі

3.1. Освітній процес у Закладі організовується відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», інших актів законодавства, освітніх програм Закладу та спрямовується на розвиток та виявлення здібностей та обдарувань особистості, індивідуальних здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, визначених державними стандартами дошкільної та базової середньої освіти.

Освітній процес у Закладі для здобуття початкової та базової середньої освіти здійснюється за інституційною, індивідуальною та іншими формами навчання, положення про які затверджує Міністерство освіти і науки України.

3.2. Освітня програма - єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів виввчення, дисциплін, індивідуальних занять, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання.

Основою для розроблення освітньої програми є стандарт освіти відповідного рівня.

Освітня програма містить:

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність;

загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Заклад розробляє та використовує в освітній діяльності освітню програму на кожному рівні (циклі) початкової та базової середньої освіти та освітню програму дошкільної освіти.

Освітня програма розробляється на основі відповідної типової освітньої програми або освітньої програми, розробленої суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами і затвердженої центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти відповідно до вимог чинного законодавства.

Рішення про використання Закладом освітньої програми, розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої програми, приймається педагогічною радою Закладу.

Освітня програма Закладу схвалюється педагогічною радою та затверджується його керівником.

3.3. На основі визначеного в освітній програмі закладу освіти навчального плану педагогічна рада складає, а його керівник затверджує річний навчальний план (один або декілька), в якому конкретизується організація освітнього процесу, зокрема: перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів (навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів), та кількість навчальних годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік). Діяльність дошкільного підрозділу закладу регламентується планом роботи, який складається, як правило, на навчальний рік та оздоровчий період.

3.4. Заклад реалізує освітні програми за кошти державного, місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, і не може реалізовувати чи забезпечувати (повністю або частково) свої освітні програми за кошти батьків та/або учнів.

3.5. Заклад працює за підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання освітньо-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей та запитів батьків.

3.6. Заклад може реалізовувати освітні програми й надавати платні послуги на договірній основі згідно з чинним законодавством України.

3.7. Освітній процес у Закладі для здобуття початкової та базової освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

Навчальний рік у дошкільному підрозділі Закладу починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. Літній період починається 1 червня і закінчується 31 серпня.

3.8. Режим роботи дошільного підрозділу , тривалість перебування в ньому дітей встановлюється Засновником Закладу відповідно до законодавства. За розпорядженням Засновника Закладу дошкільний підрозділ для задоволення освітніх, соціальних потреб громадян може функціонувати неповний календарний рік, але не менше як три місяці на рік.

3.9. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою Закладу в межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.

3.10. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше, як 30 календарних днів.

3.11. Безперервна навчальна діяльність учнів Закладу не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40 хвилин (для 2-4 років навчання), 45 хвилин (5-12 років навчання), крім випадків, визначених законодавством.

3.12. За умови організації дистанційного навчання, зокрема в умовах карантинних обмежень, учні різного віку можуть безперервно працювати з технічними засобами під час уроку в часові терміни, визначені Санітарним регламентом закладів загальної середньої освіти:

для учнів 1 класів - не більше 10 хвилин;

для учнів 2-4 класів - не більше 15 хвилин;

для учнів 5-7 класів - не більше 20 хвилин;

для учнів 8-9 класів - 20 - 25 хвилин.

Під час уроку, після роботи з технічними засобами учні обов’язково повинні робити вправи для профілактики зорової та статичної втоми.

3.13. Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження здобувачів освіти та має забезпечувати безпечні, нешкідливі та здорові умови здобуття освіти.

3.14. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з Органом управління та органів, відповідальних за державний нагляд і контроль за дотриманням санітарно- гігієнічних вимог.

3.15. Заклад може обрати інші, окрім уроку, форми організації освітнього процесу.

3.16. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку й харчування учнів, але не менш як 15 хвилин (для учнів 1-4 класів), 10 хвилин (для учнів 5-9 класів), великої перерви (після третього та четвертого уроків) - не менше 20 хвилин.

3.17. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог. Розклад уроків складається з враховуванням оптимального співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також чергування протягом дня і тижня навчальних занять з навчальних предметів природничо-математичного, суспільно-гуманітарного циклів із навчальними предметами художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого та технологічного циклів і затверджується керівником Закладу.

3.18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

3.19. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених чинним законодавством).

3.20. Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених навчальним планом, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.21. Заклад є відокремленими від церкви (релігійних організацій), має світський характер.

3.22. Політичні партії (об’єднання) не мають права втручатись в освітню діяльність Закладу.

3.23. У Закладі забороняється створення осередків політичних партій та функціонування будь-яких політичних об’єднань.

3.24. Забороняється залучати здобувачів освіти, працівників Закладу до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою.

3.25. Здобувачі освіти не можуть бути обмежені у праві на здобуття освіти в Закладі через їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань).

3.26. Зарахування учнів до Закладу проводиться наказом по Закладу, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

3.27. Зарахування дітей до 1 класу відбувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

3.28. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно - розвитковим складником.

3.29. У Закладі, за потреби, утворюються інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення батьків особи з особливими освітніми потребами така група або клас утворюється в обов’язковому порядку.

3.30. Особи з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями забезпечуються у Закладі допоміжними засобами для навчання.

3.31. За Закладом закріплюється територія обслуговування дітей. У разі потреби, бажання батьків здобувач освіти може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти.

3.32. Переведення учнів здійснюється за наявності особової справи учня встановленого зразка. Видача особової справи учня батькам або особам, які їх замінюють, для переведення до іншого закладу освіти можлива лише при умові надання довідки про зарахування на навчання, що надав цей заклад.

3.33. За письмовим зверненням батьків учнів або осіб, які їх замінюють, керівник Закладу приймає рішення про утворення групи (груп) подовженого дня, у тому числі інклюзивної та/або спеціальної, фінансування якої (яких) здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

3.34. Порядок утворення та організації діяльності груп подовженого дня у Закладі визначається центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

3.35. Зарахування учнів до групи подовженого дня та їх відрахування здійснюються згідно з наказом керівника Закладу на підставі відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Заяви про зарахування учнів до групи подовженого дня приймаються на початку кожного навчального року, як правило, до 5 вересня, у виняткових випадках протягом навчального року за наявності вільних місць.

Група подовженого дня може комплектуватися з учнів одного класу, кількох класів, кількох різних класів, але не більш як чотирьох вікових груп. Тривалість перебування учнів у групі подовженого дня становить шість годин на день, а за наявності відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють, може зменшуватися.

3.36. Індивідуальне навчання та екстернат в Закладі організовується відповідно до Положення про індивідуальне навчання та екстернат, затверджені Міністерством освіти і науки України.

3.37. Різниця в часі навчальних годин 1-4 класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.

3.38. У Закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, спрямовані на задоволення освітніх інтересів та потреб учнів, розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

4. Оцінювання результатів навчання учнів

4.1. Кожен учень має право на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів його навчання незалежно від виду та форми здобуття ним освіти.

4.2. За вибором закладу освіти оцінювання може здійснюватися за власною шкалою оцінювання результатів навчання учнів або за системою оцінювання, визначеною законодавством.

4.3. У разі запровадження Закладом власної шкали оцінювання результатів навчання учнів ним мають бути визначені правила переведення до системи оцінювання, визначеної законодавством.

4.4. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація здійснюються за системою оцінювання, визначеною законодавством, а результати такого оцінювання відображаються у свідоцтві досягнень, що видається учневі щороку у разі переведення його на наступний рік навчання.

4.5. Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття початкової чи базової середньої освіти, вимогам державних стандартів здійснюється шляхом державної підсумкової атестації.

4.6. Кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію за кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, крім випадків, визначених законодавством.

4.7. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

4.8. У разі вибуття учня із Закладу (виїзд за кордон, надання соціальної відпустки тощо) оцінювання результатів навчання такого учня може проводитися достроково.

4.9. Оцінювання результатів навчання учня незалежно від форми здобуття ним освіти має здійснюватися особами, які провадять педагогічну діяльність.

Оцінювання результатів навчання учня з особливими освітніми потребами в Закладі здійснюється згідно із загальними критеріями оцінювання та з урахуванням індивідуального навчального плану (за наявності).

Система та загальні критерії оцінювання результатів навчання учнів визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

4.10. За особливі успіхи в навчанні, дослідницькій, пошуковій, науковій діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до учнів можуть застосовуватися різні види морального та/або матеріального заохочення і відзначення, зокрема: нагородження похвальним листом, грамотою тощо.

4.11. Рішення про заохочення (відзначення) учня приймає педагогічна рада Закладу.

4.12. Рішення про заохочення (відзначення) учнів приймаються з дотриманням принципів об’єктивності, справедливості, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів.

5. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ,
ЇХНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

5.1. Учасниками освітнього процесу є:

здобувачі освіти (діти дошкільного віку, вихованці, учні);

педагогічні працівники;

батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють;

асистенти дітей;

помічники вихователів;

медичні працівники;

інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється Закладом.

Учні – здобувачі початкової та базової освіти.

Діти дошкільного віку, вихованці - здобувачі дошкільної освіти (особи, які навчаються та виховуються в дошкільному підрозділі Закладу).

Статус учнів, дітей дошкільного віку, вихованців, інших учасників освітнього процесу в Закладі, їх права та обов'язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами.

5.2. Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) здійснюється за рішенням керівника Закладу. Відповідальність за зміст таких заходів несе керівник Закладу.

Не можуть працювати в Закладі або залучатися до участі в освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) особи, які вчинили злочин проти статевої свободи чи статевої недоторканості дитини або у присутності дитини чи з використанням дитини.

5.3. Заклад створює безпечне освітнє середовище з метою забезпечення належних і безпечних умов навчання, виховання, розвитку учнів та вихованців, а також формує у них гігієнічні навички та засади здорового способу життя.

Відповідальність за організацію харчування дітей дошкільного віку, вихованців, учнів у Закладі, додержання вимог санітарного законодавства, законодавства про безпечність та якість харчових продуктів покладається на Засновника та керівника Закладу. Норми та порядок організації харчування здобувачів освіти у Закладі встановлюється чинним законодавством.

Медичне обслуговування у Закладі здійснюється згідно з чинним законодавством.

5.4. Дитина має гарантоване державою право на:

5.4.1. безоплатну дошкільну освіту;

5.4.2. безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

5.4.3. захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

5.4.4. безоплатне медичне обслуговування у Закладі;

5.4.5. захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

5.4.6. здоровий спосіб життя;

5.4.7. діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до Закладу.

5.5. Учні мають право на:

5.5.1. індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

5.5.2. якісні освітні послуги;

5.5.3. справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

5.5.4. відзначення успіхів у своїй діяльності;

5.5.5. свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

5.5.6. безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

5.5.7. повагу людської гідності;

5.5.8. захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня;

5.5.9. отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

5.5.10. користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

5.5.11. доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

5.5.12. інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

5.6. Учні зобов’язані:

5.6.1. виконувати вимоги освітньої програми та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

5.6.2. поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

5.6.3. відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

5.6.4. дотримуватися положень цього Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку Закладу;

5.6.5. повідомляти керівництво Закладу про факти булінгу (цькування) стосовно учнів, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

5.7. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.

5.8. Батьки здобувачів освіти та особи, які їх замінюють, мають право:

5.8.1. захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси дітей;

5.8.2. звертатися до Закладу, уповноваженого органу управління освітою з питань освіти;

5.8.3. обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

5.8.4. брати участь у громадському самоврядуванні Закладу, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування;

5.8.5. завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

5.8.6. брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

5.8.7. отримувати інформацію про діяльність Закладу, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у Закладі та його освітньої діяльності;

5.8.8. подавати керівництву або Засновнику Закладу заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

5.8.9. вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

5.9. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, здобувачів освіти зобов’язані:

5.9.1. виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

5.9.2. сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

5.9.3. поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

5.9.4. дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

5.9.5. формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

5.9.6. настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

5.9.7. формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

5.9.8. виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

5.9.9. дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Закладу, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

5.9.10. сприяти керівництву Закладу у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

5.9.11. виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в Закладі.

5.10. Відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми покладається на їхніх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, - на осіб, які їх замінюють.

Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності.

Сім'я зобов'язана сприяти здобуттю дитиною дошкільної освіти або забезпечити дошкільну освіту в сім'ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

5.11. Педагогічними працівниками повинні бути особи з високими моральними якостями, які мають педагогічну освіту, вищу освіту, вільно володіють державною мовою; мають належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

5.12. Педагогічні та інші працівники Закладу призначаються на посади та звільняються з посад у відповідності до законодавства України про працю, Закону України «Про повну загальну середню освіту» та інших законодавчих актів.

5.13. Педагогічні працівники мають право на:

5.13.1. академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

5.13.2. педагогічну ініціативу;

5.13.3. розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

5.13.4. користування бібліотекою, навчальною, спортивною інфраструктурою Закладу;

5.13.5. підвищення кваліфікації, перепідготовку;

5.13.6. вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

5.13.7. доступ до інформаційних ресурсів, що використовуються в освітньому процесі;

5.13.8. відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

5.13.9. справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

5.13.10. захист професійної честі та гідності;

5.13.11. індивідуальну освітню діяльність за межами Закладу;

5.13.12. безпечні і нешкідливі умови праці;

5.13.13. подовжену оплачувану відпустку;

5.13.14. участь у громадському самоврядуванні Закладу;

5.13.15. участь у роботі колегіальних органів управління Закладу.

5.14. Педагогічні працівники зобов’язані:

5.14.1. постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

5.14.2. виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених нею результатів навчання;

5.14.3. сприяти розвитку здібностей учнів, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

5.14.4. дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання учнями в освітньому процесі;

5.14.5. дотримуватися педагогічної етики;

5.14.6. поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

5.14.7. настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

5.14.8. формувати в учнів усвідомлення необхідності дотримуватись Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

5.14.9. виховувати в учнів повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

5.14.10. формувати в учнів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

5.14.11. захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учнів, запобігати вживанню ними та іншими особами на території Закладу алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

5.14.12. повідомляти керівництво закладів освіти про факти боулінгу стосовно здобувачів освіти та інших осіб, які залучаються до освітнього процесу;

5.14.13. додержуватися вимог цього Статуту та правил внутрішнього трудового розпорядку Закладу, виконувати свої посадові обов’язки.

5.15. Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами Закладу.

5.16. У Закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

5.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку Закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

5.18. Працівники Закладу у відповідності до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять безоплатні медичні огляди у встановлені чинним законодавством терміни.

5.19. Представники громадськості мають право:

5.19.1. обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу;

5.19.2. бути керівниками гуртків, секцій (на громадських засадах);

5.19.3. сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Закладу;

5.19.4. вносити пропозиції щодо організації освітнього процесу Закладу.

5.20. Представники громадськості зобов’язані:

5.20.1. дотримуватися Статуту Закладу, виконувати накази директора Закладу, рішення органу громадського самоврядування;

5.20.2. захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

5.20.3. пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

5.21. Учасники освітнього процесу мають також інші права та обов'язки визначені чинним законодавством України та підзаконними нормативно-правовими актами, зокрема рішеннями Засновника та Органу управління

6. Виховний процес

6.1. Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу в Закладі і ґрунтується на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, принципах, визначених Законом України "Про освіту", та спрямовується на формування:

6.1.1. відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

6.1.2. поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою;

6.1.3. патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, нематеріальної культурної спадщини Українського народу, усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і територіальну цілісність України;

6.1.4. усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної доброчесності;

6.1.5. громадянської культури та культури демократії;

6.1.6. культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;

6.1.7. прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

6.1.8. почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії;

6.1.9. культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників становлення особистості.

6.2. Єдність навчання, виховання і розвиток учнів забезпечується спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу.

7. Управління Закладом

7.1. Управління Закладом в межах повноважень, визначених законами та цим Статутом, здійснює Засновник або керівник Закладу, педагогічна рада, вищий колегіальний орган громадського самоврядування Закладу.

Засновник та Уповноважений орган не мають права втручатися в діяльність Закладу, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених Законом України „Про освіту“, Законом України „Про повну загальну середню освіту“, Законом України „Про дошкільну освіту“ та цим Статутом.

7.2. Засновник Закладу:

7.2.1. приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу Закладу, затверджує статут (його нову редакцію), укладає засновницький договір у випадках, визначених законом;

7.2.2. затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт Закладу у випадках та порядку, визначених законодавством;

7.2.3. затверджує положення про конкурс на посаду керівника Закладу та склад конкурсної комісії;

7.2.4. приймає рішення про проведення конкурсу на посаду керівника Закладу;

7.2.5. затверджує за поданням Закладу статегію розвитку;

7.2.6. фінансує виконання стратегії розвитку Закладу;

7.2.7. здійснює контроль за використанням Закладом публічних коштів;

7.2.8. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Закладу;

7.2.9. забезпечує створення в Закладі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

7.2.10. реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами Закладу.

7.2.11. укладає строковий трудовий договір з керівником Закладу, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами Закладу;

7.2.12. розриває строковий трудовий договір з керівником Закладу з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами;

7.3. Уповноважений орган:

7.3.1. готує для затвердження Засновнику кошторис Закладу;

7.3.2. здійснює контроль за дотриманням установчих документів Закладу.

7.3.3. здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

7.3.4. здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Закладі; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в Закладі та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;

7.3.5. реалізує інші права, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

7.4. Засновник зобов’язаний забезпечити:

7.4.1. утримання та розвиток Закладу, його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо;

7.4.2. дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування під час проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень Закладу;

7.4.3. можливість учнів продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації Закладу;

7.4.4. оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог законів України „Про освіту“, „Про доступ до публічної інформації“ та „Про відкритість використання публічних коштів“.

7.5. Безпосереднє управління Закладом здійснює його директор, який несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність, повноваження якого визначені законами України „Про освіту“, „Про повну загальну середню освіту“, цим Статутом та трудовим договором,

Директором може бути громадянин України, який вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я якого не перешкоджає виконанню професійних обов'язків, пройшов конкурсний відбір та визнаний переможцем конкурсу.

7.6. Директор Закладу призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду директора Закладу вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники Засновника; представники місцевої державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (за згодою); представники інститутів громадянського суспільства. До першого шестирічного строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу освіти, призначеного вперше.

Конкурс на посаду директора Закладу проводиться відповідно до чинного законодавства та Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого Засновником.

До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники органів громадського самоврядування Закладу.

Після закінчення строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії директора в цьому або іншому закладі загальної середньої освіти чи продовжити роботу в цьому Закладі на іншій посаді відповідно до чинного законодавства.

7.7. Директор Закладу має право:

7.7.1. діяти від імені Закладу без довіреності та представляти Заклад у відносинах з іншими особами;

7.7.2. підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності Закладу;

7.7.3. приймати рішення щодо діяльності Закладу в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном Закладу та його коштами;

7.7.4. призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників Закладу, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

7.7.5. визначати режим роботи Закладу;

7.7.6. ініціювати перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

7.7.7. видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

7.7.8. укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;

7.7.9. звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації Закладу;

7.7.10. приймати рішення з інших питань діяльності Закладу.

7.8. Директор Закладу зобов’язаний:

7.8.1. виконувати Закон України „Про освіту“, „Про повну загальну середню освіту“, „Про дошкільну освіту“ та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками Закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

7.8.2. планувати та організовувати діяльність Закладу;

7.8.3. розробляти проект кошторису та подавати його Уповноваженому органу на затвердження;

7.8.4. надавати щороку пропозиції Уповноваженому органу щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

7.8.5. організовувати фінансово-господарську діяльність закладу загальної середньої освіти в межах затвердженого кошторису;

7.8.6. забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку Закладу;

7.8.7. затверджувати правила внутрішнього розпорядку Закладу;

7.8.8. затверджувати посадові інструкції працівників Закладу;

7.8.9. організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

7.8.10. затверджувати освітню (освітні) програму (програми) Закладу;

7.8.11. створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

7.8.12. затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Закладі, забезпечити її створення та функціонування;

7.8.13. забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

7.8.14. контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

7.8.15. забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

7.8.16. створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

7.8.17. сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;

7.8.18. створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю Закладу;

7.8.19. сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в Закладі;

7.8.20. формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників Закладу;

7.8.21. створювати в Закладі безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

7.8.22. організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;

7.8.23. забезпечувати відкритість і прозорість діяльності, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог чинного законодавства та інших законів України;

7.8.24. здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

7.8.25. організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;

7.8.26. звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку;

7.8.27. Виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, установчими документами закладу загальної середньої освіти, колективним договором, строковим трудовим договором.

Директор Закладу зобов’язаний протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин.

Директор Закладу має права та обов’язки педагогічного працівника, встановлені нормами діючого законодавства, та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими документами закладу освіти і строковим трудовим договором.

7.9. Основним постійно діючим колегіальним органом управління Закладу є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом України „Про освіту“, „Про повну загальну середню освіту“ і цим Статутом. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є директор Закладу.

7.10. Педагогічна рада Закладу:

7.10.1. схвалює стратегію розвитку Закладу та річний план роботи;

7.10.2. схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;

7.10.3. схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

7.10.4. приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

7.10.5. приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

7.10.6. розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

7.10.7. приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

7.10.8. приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

7.10.9. може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти;

7.10.10. розглядає інші питання, віднесені законом та/або цим Статутом до її повноважень.

Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.

Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами директора Закладу та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу.

7.11. У Закладі можуть діяти:

7.11.1. органи самоврядування працівників;

7.11.2. органи учнівського самоврядування;

7.11.3. органи батьківського самоврядування.

7.12. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори колективу Закладу, що скликаються не рідше одного разу на рік та формуються з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу (їх органів самоврядування – за наявності).

7.13. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються пропорційно від таких трьох категорій:

7.13.1. працівників Закладу - зборами трудового колективу;

7.13.2. батьків - класними батьківськими зборами;

7.13.3. учнів (здобувачів базової середньої освіти) - класними зборами.

7.14. Термін повноважень делегатів становить 1 рік.

7.15. Загальні збори правочинні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори мають учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Закладу, Засновник.

7.16. Загальні збори:

7.16.1. розглядають та схвалюють проект колективного договору;

7.16.2. затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;

7.16.3. обирають комісію з трудових спорів;

7.16.4. заслуховують звіт директора;

7.16.5. розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності Закладу;

7.16.6. затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Закладу.

7.17. За рішенням засновника або уповноваженого ним органу може бути утворена на визначений засновником строк піклувальна рада.

7.18. Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку Закладу, залученню фінансових ресурсів для забезпечення діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Закладу з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами.

7.19. Піклувальна рада:

7.19.1. аналізує та оцінює діяльність Закладу та його керівника;

7.19.2. розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку Закладу та аналізує стан їх виконання;

7.19.3. сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені законом;

7.19.4. проводить моніторинг виконання кошторису Закладу і вносить відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду директором;

7.19.5. має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного аудиту;

7.19.6. може вносити засновнику Закладу подання про заохочення керівника або притягнення його до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законом;

7.19.7. здійснює інші повноваження, визначені установчими документами Закладу.

7.20. Склад піклувальної ради формується засновником або уповноваженим ним органом з урахуванням пропозицій органів управління Закладу, органів громадського самоврядування, депутатів міської ради. До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники Закладу.

7.21. Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради оформлюються протоколом її засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар.

7.22. Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів управління Закладом з правом дорадчого голосу.

7.23. Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого засновником Закладу.

8. Прозорість та інформаційна відкритість Закладу

8.1. Заклад формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей Закладу.

8.2. Заклад зобов’язаний забезпечувати на своїх веб-сайтах відкритий доступ до такої інформації та документів:

8.2.1. Статут Закладу;

8.2.2. Положення про дошкільний підрозділ;

8.2.3. ліцензії на провадження освітньої діяльності;

8.2.4. сертифікати про акредитацію освітніх програм;

8.2.5. структура та органи управління Закладу;

8.2.6. кадровий склад Закладу;

8.2.7. освітні програми, що реалізуються в Закладі, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

8.2.8. територія обслуговування, закріплена за Закладом його засновником;

8.2.9. ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в Закладі;

8.2.10. мова освітнього процесу;

8.2.11. наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

8.2.12. матеріально-технічне забезпечення Закладу (згідно з ліцензійними умовами);

8.2.13. результати моніторингу якості освіти;

8.2.14. річний звіт про діяльність Закладу;

8.2.15. правила прийому до Закладу;

8.2.16. умови доступності Закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

8.2.17. перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

8.2.18. правила поведінки здобувача освіти в Закладі;

8.2.19. план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню);

8.2.20. порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування);

8.2.21. порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

8.2.22. інша інформація, що оприлюднюється за рішенням Закладу або на вимогу законодавства.

8.3. Заклад, що отримує публічні кошти, та їх Засновник зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

9. Матеріально-технічна база Закладу

9.1. Матеріально-технічна база Закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспорт, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі Закладу.

9.2. Майно Закладу належить йому на правах, визначених чинним законодавством та цим Статутом.

9.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

9.4. Для забезпечення освітнього процесу база Закладу складається з навчальних кабінетів, а також спортивних залів, бібліотеки, архіву, медичних кабінетів, комп’ютерних класів, їдалень, приміщень для технічного персоналу тощо.

9.5. Заклад має у користуванні земельні ділянки, на яких розміщуються спортивні та ігрові майданчики, господарські будівлі, зелені насадження. Порядок, умови та форми набуття прав на землю визначаються Земельним кодексом України.

10. Фінансово-господарська діяльність Закладу

10.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється на основі кошторису, що затверджується Засновником з урахуванням пропозицій Закладу.

10.2. Джерелами формування кошторису Закладу:

10.2.1. кошти державного бюджету;

10.2.2. кошти місцевого бюджету;

10.2.3. плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів;

10.2.4. гранти вітчизняних і міжнародних організацій;

10.2.5. добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;

10.2.6. доходи від надання в оренду приміщень;

10.2.7. інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

10.3. Фінансування освітньої діяльності з державного бюджету може здійснюватися шляхом надання освітніх субвенцій, які відповідно до Бюджетного кодексу України та Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік можуть спрямовуватися на:

10.3.1. здобуття повної загальної середньої освіти;

10.3.2. здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

10.3.3. підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

10.4. Заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

10.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Закладі визначається директором Закладу відповідно до чинного законодавства. За рішенням директора Закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

10.6. Звітність про діяльність Закладу встановлюється відповідно до чинного законодавства.

10.7. Доходи Закладу використовуються виключно для фінансування видатків на потреби Закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом.

11. Міжнародне співробітництво

11.1. Заклад має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з іншими закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи освіти зарубіжних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо.

11.2. Заклад, педагогічні працівники, учні можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів і програм.

12. Державний нагляд (контроль) за діяльністю Закладу

12.1. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами, що діють на підставі, в межах та у спосіб, визначені чинним законодавством.

12.2. Формами заходів державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти є:

12.2.1. плановий (позаплановий) інституційний аудит;

12.2.2. позапланова перевірка.

13. Створення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання Закладу

13.1. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) Закладу приймає Засновник.

Реорганізація Закладу відбувається шляхом перетворення, злиття, приєднання, поділу, виділу.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, утвореною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, утвореною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Закладом.

13.2. У випадку реорганізації права та зобов’язання Закладу переходять до правонаступників або інших визначених закладів освіти відповідно до чинного законодавства.

13.3. У разі реорганізації чи ліквідації Закладу Засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні.

14. Прикінцеві положення

14.1. Цей Статут набирає чинності після його затвердження Засновником та реєстрації в установленому порядку.

14.2. Зміни до цього Статуту вносяться Засновником шляхом викладення його у новій редакції за пропозицією Засновника, Уповноваженого органу управління чи директора Закладу.

14.3. Зміни до цього Статуту затверджуються у тому ж порядку, що і цей Статут та підлягають обов’язковій державній реєстрації.

Секретар міської ради Олег СИВАК


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДОШКІЛЬНИЙ ПІДРОЗДІЛ

НЕДРЯНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ

БЕРЕЗАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НЕДРА 2021

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає основні засади функціонування внутрішнього структурного підрозділу – дошкільного підрозділу Недрянської гімназії Березанської міської ради Київської області (надалі – Дошкільний підрозділ).

1.2. Дошкільний підрозділ не має статусу юридичної особи, не є відокремленим організаційно, але відокремлений територіально від Недрянської гімназії Березанської міської ради Київської області (далі — Недрянська гімназія).

Адреса Дошкільного підрозділу: ________________________________

1.3. У своїй діяльності Дошкільний підрозділ керується Конституцією України, Законами України „Про освіту“, „Про дошкільну освіту“, іншими нормативно-правовими актами, Статутом Недрянської гімназії Березанської міської ради Київської області та цим Положенням.

1.4. Дошкільний підрозділ реалізує права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

1.5. Дошкільний підрозділ створений для дітей віком від трьох до шести (семи) років (для дітей з особливими освітніми потребами – від трьох до семи (восьми) років) з метою забезпечення їх розвитку, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. У складі Дошкільного підрозділу на підставі письмового зверненням одного з батьків або іншого законного представника дитини з особливими освітніми потребами утворюються інклюзивні групи.

Рішення про створення інклюзивної групи (груп) у дошкільному підрозділі приймається за погодженням з відділом освіти виконавчого комітету Березанської міської ради Київської області.

1.6. Керівництво Дошкільним підрозділом здійснює директор Недрянської гімназії.

ІІ ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ ПІДРОЗДІЛІ

2.1.Комплектування дошкільного підрозділу:

2.1.1. Дошкільний підрозділ розрахований на 50 місць.

2.1.2. Групи комплектуються за віковими (одновіковими) ознаками. За потреби групи можуть комплектуватися за різновіковими ознаками.

2.1.3. Кількість дошкільних груп у закладі загальної середньої освіти встановлюється Засновником на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених чинним законодавством, відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти, виходячи з поданих заяв батьків або осіб, які їх замінюють. Засновник може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у закладі дошкільної освіти.

2.1.4. Зарахування дітей до дошкільного підрозділу здійснюється директором Недрянської гімназії протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини.

До заяви про зарахування дитини додаються:

- копія свідоцтва про народження дитини;

- медична довідка, видана відповідно до чинного законодавства, разом з висновком про те, чи може дитина відвідувати заклад дошкільної освіти.

Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до Дошкільного підрозділу та утворення інклюзивної групи до заяви про зарахування додається:

- висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

2.1.5. Першочергово до Дошкільного підрозділу зараховуються діти, які:

проживають на території обслуговування державного (комунального) закладу дошкільної освіти (в разі її встановлення його засновником (засновниками);
є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;

є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;

належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;

належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;

перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;

діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.

Під час подання заяви про зарахування дитини до державного (комунального) закладу дошкільної освіти один з батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити його реквізити у заяві. У разі коли право на першочергове зарахування не підтверджено, дитина зараховується до державного (комунального) закладу дошкільної освіти на загальних підставах.

Після зарахування до державного (комунального) закладу дошкільної освіти дітей, які належать до категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця інших дітей, батьками або іншими законними представниками яких подано в установленому порядку заяви про зарахування.

2.1.6. Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах Дошкільного підрозділу та формування його новостворених груп здійснюється щороку наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня.

2.1.7. За дитиною дошкільного віку зберігається місце у дошкільному підрозділі у літній період, а також у разі її хвороби, карантину в Дошкільному підрозділі, санаторного лікування дитини, реабілітації, на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини.

2.1.8. Відрахування дітей із дошкільного підрозділу може здійснюватися:

за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків);

на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти відповідного типу;

у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами - повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;

у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;

у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин;

у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.1.9. Забороняється безпідставне відрахування дитини з Дошкільного підрозділу.

Директор Недрянської гімназії зобов’язаний письмово із зазначенням причин повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до такого відрахування.

2.1.10. Дошкільний підрозділ може здійснювати соціально-педагогічний патронат сім'ї з метою надання консультаційної допомоги сім'ї.

2.1.11. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється щороку наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня.

2.2. Режим роботи дошкільного підрозділу:

2.2.1. для задоволення освітніх, соціальних потреб громадян Дошкільний підрозділ функціонує протягом року або сезонно (неповний календарний рік але не менш як три місяці);

2.2.2. навчальний рік у дошкільному підрозділі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній період - 1 червня по 31серпня.

2.2.3. Дошкільний підрозділ працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові, неробочі.

2.2.4. Щоденний графік роботи дошкільного підрозділу затверджується у встановленому порядку з урахуванням потреб учасників освітнього процесу.

2.2.7. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у дошкільному підрозділі дитина може перебувати протягом дня або короткотривало (неповний день). Для дітей, які перебувають у дошкільному підрозділі короткотривало, можуть створюватися окремі групи. У дошкільному підрозділі можуть функціонувати чергові групи в ранкові та вечірні години.

Зарахування дітей до таких груп здійснюється на загальних підставах.

2.3. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з освітньою програмою, схваленою педагогічною радою та затвердженою директором Недрянської гімназії. З використанням навчально-методичних посібників, затверджених в установленому чинним законодавством порядку.

2.4. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей у Дошкільному підрозділі може організовуватися освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).

2.5. Освітній процес у інклюзивних групах у Дошкільному підрозділі здійснюється за спеціальними програмами розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН.

2.6. Діяльність Дошкільного підрозділу регламентується Планом роботи, який складається на навчальний рік і літній період на основі освітньої програми, схвалюється педагогічною радою Недрянської гімназії та затверджується директором.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Дошкільного підрозділу, визначаються перспективи його розвитку.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

3.1. Дошкільний підрозділ забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх належного розвитку, з урахуванням особливих дієтичних потреб дітей, а також дотриманням принципів здорового харчування та натурального набору продуктів відповідно до норм, затверджених чинним законодавством щодо організації харчування дітей в закладах дошкільної освіти.

3.2. Харчування дітей у дошкільному підрозділ та його кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.

3.4. Організація та відповідальність за харчування дітей, контроль за закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника, кухаря Дошкільного підрозділу та директора Недрянської гімназії.

3.5. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у розмірі, що визначений згідно чинного законодавства. Плата за харчування дітей у Дошкільному підрозділі вноситься щомісяця, не пізніше 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата, до банківської установи.

3.6. Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі освіти визначається Кабінетом Міністрів України.

3.7. Контроль і державний нагляд за якістю харчування у Дошкільному підрозділі покладається на Березанську міську раду Київської області, відділ освіти виконавчого комітету Березанської міської ради Київської області та відповідні органи управління охорони здоров’я.

IV. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

4.1. Медичне обслуговування дітей у Дошкільному підрозділі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату Дошкільного підрозділу, і передбачає проведення обов'язкових медичних оглядів, у тому числі надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

До основних обов'язків медичних працівників дошкільного підрозділу

належать:

контроль за дотриманням санітарного законодавства;

моніторинг стану здоров'я;

контроль виконання індивідуального плану щеплень та профілактичних медичних оглядів дітей;

надання домедичної допомоги у невідкладному стані;

інформування батьків або інших законних представників про стан дитини;

організація заходів для госпіталізації (у разі показань);

постійний контроль за дотриманням норм харчування, організацією харчування, у тому числі за умовами і строками зберігання продуктів харчування та їх реалізації, технологією приготування страв, дотримуванням норм харчування тощо;

щоденний контроль за дотриманням чинних санітарних правил і норм;

проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників;

інші обов’язки медичного персоналу Дошкільного підрозділу, визначені посадовими інструкціями.

4.2. Контроль за організацією медичного обслуговування дітей здійснює директор Недрянської гімназії.

V. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Учасниками освітнього процесу у Дошкільному підрозділі є:

діти дошкільного віку, вихованці, учні;

педагогічні працівники: директор, заступник директора з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, асистенти вихователів, вчителі (усіх спеціальностей), практичні психологи, соціальні педагоги, музичні керівники, керівники гуртків та інші спеціалісти;

помічники вихователів;

медичні працівники;

батьки або особи, які їх замінюють;

асистенти дітей з особливими освітніми потребами.

5.2.Статус учасників освітнього процесу, їхні права й обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Статутом Недрянської гімназії, Правилами внутрішнього розпорядку та рішеннями органів громадського самоврядування.

5.3. Педагогічний працівник Дошкільного підрозділу - особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість своєї роботи, а також фізичний та психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

5.4. Педагогічні працівники Дошкільного підрозділу підлягають атестації, яка є обов'язковою і здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до чинного законодавства.

5.5. Педагогічні працівники у партнерстві з батьками або іншими законними представниками дитини забезпечують єдність навчання, виховання і розвитку вихованців у рамках освітнього процесу, створюють безпечне освітнє середовище, вільне від будь-яких проявів насильства та булінгу (цькування).

5.6. Учасники освітнього процесу взаємодіють на основі поваги один до одного, дотримання Правил внутрішнього розпорядку Дошкільного підрозділу та цього Положення.

5.7. Залучення вихованців під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з виконанням освітньої програми, забороняється.

5.8. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників закладу дошкільної освіти регулюються трудовим законодавством та трудовими договорами.

5.9. Педагогічні та інші працівники Дошкільного підрозділу несуть відповідальність за збереження життя, фізичного і психічного здоров’я вихованців згідно із законом.

5.10. Працівники Дошкільного підрозділу проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

VІ. Управління Дошкільним підрозділом

6.1. Штатний розпис Дошкільного підрозділу є складовою частиною штатного розпису Недрянської гімназії, що розробляється і затверджується Директором Недрянської гімназії на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, прийнятих відповідно до чинного законодавства.

6.2. Педагогічні та інші працівники Дошкільного підрозділу є працівниками Недрянської гімназії, які призначаються директором у встановленому законом порядку.

6.4. Педагогічні працівники Дошкільного підрозділу є членами педагогічної ради Недрянської гімназії та беруть участь у її засіданнях.

6.5. Методична робота Дошкільного підрозділу є складовою методичної роботи Недрянської гімназії.

6.6. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) Недрянської гімназії є обов’язковими для виконання Дошкільним підрозділом.

VІІ. Фінансування та матеріально-технічна база Дошкільного підрозділу

7.1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення Дошкільного підрозділу визначається Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»та іншими нормативно-правовими актами України.

7.2. Фінансування Дошкільного підрозділу здійснюється відповідно до єдиного Кошторису Недрянської гімназії його засновником або уповноваженим ним органом.

7.3. Дошкільний підрозділ може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

7.4. Дошкільний підрозділ може забезпечувати надання платних освітніх та інших послуг, перелік яких визначає педагогічна рада Недрянської гімназії відповідно до Переліку платних послуг, затвердженого відповідно до чинного законодавства.

7.5. Майно Недрянської гімназії перебуває у користуванні Дошкільного підрозділу на правах оперативного управління.

7.6. Недрянська гімназія та Дошкільний підрозділ можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне обладнання тощо для досягнення цілей, для яких вони утворені.


СТАТУТ НЕДРЯНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК» БЕРЕЗАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Додаток № ____

До рішення № _____________

_____________ сесії _____ скликання від _09 січня_ 2019 року

СТАТУТ

Недрянського навчально-виховного комплексу

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –

дитячий садок»

Березанської міської ради

Київської області

(нова редакція)

С. Недра

Київська область

2019

І. Загальні положення

1.1.Недрянський навчально - виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -дитячий садок» (далі – навчально-виховний комплекс) є закладом загальної середньої освіти, що належить до комунальної власності Березанської міської об’єднаної територіальної громади.

1.2.Засновник навчально-виховного комплексу – Березанська міська рада, знаходиться за адресою: м.Березань, вул. Героїв Небесної Сотні, 1.

1.3. Заснований на комунальній формі власності

1.4. Юридична адреса Недрянського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»: 07533 вул.Шевченка, 12а, с.Недра, Баришівський район, Київська область, телефон (04576) 3-54-84.

1.5. Недрянський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів – дитячий садок» є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код 20619687, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, рахунки в установах, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах.

1.6. Засновник або уповноважений ним орган, а саме відділ освіти виконавчого комітету Березанської міської ради, здійснює фінансування навчально-виховного комплексу, її матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює її статус, організовує ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування учнів.

1.7. Головною метою навчально-виховного комплексу є освітня діяльність.

1.8.Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів: дошкільного та шкільного.

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від двох (за наявності умов та вільних місць) до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки здобувачів освіти згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти.

1.9.Головною метою навчально-виховного комплексу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти.

1.10. Головними завданнями навчально-виховного комплексу є:

• забезпечення реалізації права громадян на дошкільну та повну загальну середню освіту;

• створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, здобувача освіти, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я;

• виховання громадянина України;

• виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

• формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

• виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

• розвиток особистості здобувача освіти, вихованця, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

• реалізація права здобувачів освіти, вихованців на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

• виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти, вихованців;

• створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

• підготовка молоді до самовдосконалення, професійного самовизначення, подальшої освіти і трудової діяльності.

• Навчально-виховний комплекс у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

• Навчально-виховний комплекс самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та власним Статутом.

• Заклад освіти діє на підставі Статуту. Статут затверджується рішенням власника.

• Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

• реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» іншими документами Міністерства освіти і науки України;

• безпечні умови освітньої діяльності;

• дотримання державних стандартів освіти;

• дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

• дотримання фінансової дисципліни;

• у навчально-виховному комплексі визначена мова навчання і виховання – українська.

Навчально-виховний комплекс має право:

• користуватися пільгами, що передбачені державою;

• проходити в установленому порядку державну атестацію;

• визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із Власником;

• визначати варіативну частину робочого навчального плану;

• в установленому порядку розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів, експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

• визначати контингент здобувачів освіти у відповідності до законодавстваУкраїни;

• спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіями, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, пошукову

та експериментальну роботу, що не суперечить законодавству України;

• здійснювати власну видавничу діяльність;

• запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних(контрактних) умовах;

• бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чиним законодавством та Статутом;

• отримувати кошти та матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних та фізичних осіб;

• залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

• розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно - оздоровчих, лікувально - профілактичних та культурних підрозділів;

• використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

• встановлювати шкільну форму для учнів;

• об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ та організацій як в Україні, так і за її межами у порядку, визначеному законодавством України.

• У закладі освіти створюються та функціонують методичні об’єднання, творчі групи педагогічних працівників тощо, які затверджуються наказом директора навчально-виховного комплексу про методичну роботу.

• Медичне обслуговування здобувачів освіти, дошкільнят та відповідні умови для його організації забезпечуються Засновником і здійснюються відповідно до чинного законодавства України та укладених угод (договорів).

• Відповідальність за організацію харчування здобувачів освіти, дошкільнят покладається на Засновника та директора навчально-виховного комплексу. Норми та порядок організації харчування здобувачів освіти, дошкільнят встановлюється Кабінетом Міністрів України, розпорядженням Березанської міської ради.

• Взаємовідносини закладу освіти з юридичними та фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами або угодами, що укладені між ними.

II.Організація освітнього процесу

2.1.Навчально-виховний комплекс планує свою роботу самостійно. Заклад освіти має перспективне планування та складає річний план роботи. У планах відображаються найголовніші питання роботи закладу освіти, визначаються перспективи її розвитку.

Освітній процес у навчально-виховному комплексі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Робочі навчальні плани закладу освіти щорічно затверджуються Гуманітарним відділом виконкому Березанської міської ради.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються тижневий розклад уроків та режим роботи закладу освіти.

Навчально-виховний комплекс може мати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани, які складаються, погоджуються і затверджуються у встановленому Міністерством освіти і науки України порядку.

2.2.Навчально-виховний комплекс працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, й реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.3.Індивідуалізація та диференціація навчання у закладі освіти забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної складової Державного стандарту загальної середньої освіти. Інваріантна частина робочого навчального плану закладу освіти є незмінною, варіативна частина - формується навчально-виховним комплексом з урахуванням профільного та допрофільного навчання.

2.4.Заклад освіти обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та цим Статутом.

Інклюзивне навчання, індивідуальне навчання та екстернат у навчально-виховному комплексі організовуються відповідно до положень про інклюзивне навчання, індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.5.Мережа класів у закладі освіти формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу та санітарно-гігієнічних умов для здійснення освітнього процесу.

2.6.Освітній процес у дошкільному підрозділі здійснюється за базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”.

2.7.Зарахування здобувачів освіти до навчально-виховного комплексу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти ( крім дітей, які вступають до першого класу). До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

У разі потреби здобувач освіти може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення здобувача знань до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня, встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

Зарахування здобувача знань дошкільного віку здійснюється на безконкурсній основі, як правило, з території обслуговування.

2.8.Освітній процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо.

Поряд з традиційними методами і формами використовуються інноваційні технології навчання.

2.9.У навчально-виховному комплексі для здобувачів знань 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування здобувачів знань із них здійснюється наказом директора освітнього закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Порядок комплектування груп продовженого дня встановлюється відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

2.10.Навчально-виховний комплекс може реалізувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством економіки України.

2.11.Навчальний рік у закладі освіти починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення НВК для роботи у новому навчальному році.

Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри та режим роботи) встановлюються НВК в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.12.Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше, ніж 30 календарних днів.

2.13.Тривалість уроків у навчально-виховному комплексі складає: у 1-х класах 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин, у 5-11 класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків може допускатися за погодженням з відповідним органом управління освіти та санітарно-епідеміологічною службою.

Тривалість перебування здобувачів освіти дошкільного віку у дошкільному підрозділі складає 9 годин.

2.14.Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб активного відпочинку і харчування учнів, але не менш, як 10 хвилин, великої перерви (після 3-го або 4-го уроку) – 20 хвилин.

2.15.Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором навчально-виховного комплексу.

2.16.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів освіти.

2.17.У закладі освіти здійснюється тематичний облік навчальних досягнень учнів. Система оцінювання навчальної праці здобувачів освіти повинна бути стимулюючою.

У першому класі дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні. За рішенням педагогічної ради НВК може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок здобувачів освіти другого класу. У наступних класах вона доповнюється оцінками у балах, відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.18.Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома здобувачів освіти класним керівником.

2.19.Порядок переведення і випуск здобувачів освіти навчально-виховного комплексу визначається нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

2.20.Навчання у випускних (4-х, 9-х) класах навчально-виховного комплексу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форми і порядок державної підсумкової атестації, а також переведення і випуск здобувачів освіти навчально-виховного комплексу встановлюється Міністерством освіти і науки України.Випускники 11 класу складають ЗНО

За результатами навчання здобувачам освіти (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту.)

Здобувачі освіти початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програму з предметів навчального плану, за поданням педагогічної ради направляються на обстеження спеціалістами психолого-медико-педагогічної консультації за згодою батьків (осіб, які їх замінюють). За її висновками такі здобувачі освіти можуть продовжувати навчання у спеціальних школах (школах — інтернатах), залишитися на повторний курс навчання або навчатися за індивідуальною формою чи за індивідуальними програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

У початковій школі, в 5-8,10 класах за рішенням педагогічної ради закладу освіти проводяться різні форми підсумкової атестації здобувачів освіти (тестування, заліки, контрольні роботи, захисти учнівських науково-дослідних робіт тощо).

2.21.В окремих випадках здобувачі освіти за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.22.Здобувачам освіти, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівня акредитації.

2.23.Випускникам 9-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Здобувачі освіти, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

2.24.Здобувачам освіти, які закінчили 11 класів та успішно здали ЗНО, видається атестат про повну загальну середню освіту. Атестат про повну загальну середню освіту та сертифікат про успішну здачу ЗНО дає право на вступ до ВНЗ.

2.25.За відмінні успіхи в навчанні здобувачі освіти 2-8-х,10 класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники ІІІ ступеня-похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями-золотою «За високі досягнення у навчанні», або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження здобувачів освіти за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН України.

За успіхи у навчанні (праці) для учасників освітнього процесу статутом можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення. Порядок відзначення встановлюється Міністерством освіти і науки України.

2.26.Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

2.27.Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється Міністерством освіти і науки України, відповідними органами управління освіти, Засновником або уповноваженим ним органом.

ІІІ.ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЗАКЛАДІ

3.1. Виховання здобувачів освіти, дошкільнят у навчально-виховному комплексі здійснюється під час проведення уроків, занять у процесі позаурочної та позашкільної роботи.

3.2. Цілі виховного процесу в закладі освіти визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та Законах України, інших нормативно-правових актах.

3.3. У навчально-виховному комплексі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення здобувачів освіти школи, дошкільнят до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

3.4. Дисципліна в закладі освіти дотримується на основі взаємоповаги всіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту. Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти, дошкільнят забороняється.

ІV.Учасники освітнього процесу

4.1.Учасниками освітнього процесу в навчально-виховному комплексі є:

• діти дошкільного віку, учні;

• керівники;

• педагогічні працівники;

• психолог, бібліотекар

• інженерно-технічні працівники;

• навчально-допоміжний персонал;

• інші спеціалісти;

• батьки або особи, які їх замінюють;

• представники громадськості.

• Статус учасників освітнього процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» іншими актами законодавства, даним статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу, Положенням про дошкільний навчальний заклад.

• Здобувачі освіти та дошкільники (вихованці) навчально-виховного комплексу мають гарантоване державою право на:

• доступність і безоплатність дошкільної, загальної середньої освіти;

• вибір певного закладу, форми навчання, до профільної підготовки,факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

• безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

• користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою закладу освіти;

• участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

• отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

• перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

• участь в роботі органів громадського самоврядування закладу освіти;

• участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

• повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

• захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.4. Здобувачі освіти, вихованці навчально-виховного комплексу зобов’язані:

• оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

• підвищувати свій загальний культурний рівень;

• брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу освіти, його Статутом;

• дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

• виконувати вимоги педагогічних та інших працівників навчально-виховного комплексу відповідно до Статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти;

• брати участь у різних видах трудової діяльності;

• дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;

• дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти; дотримуватися правил особистої гігієни.

• здобувачі освіти навчально-виховного комплексу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

• за невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

• Педагогічними працівниками закладу освіти можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати покладені на них функції.

Педагогічні та інші працівники навчально-виховного комплексу приймаються на роботу до закладу освіти та звільняються у відповідності до чинного законодавства в галузі загальної середньої освіти та згідно з трудовим законодавством.

• Педагогічні працівники навчально-виховного комплексу мають право:

• самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, нешкідливі для здоров’я здобувачів освіти;

• брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів НВК та інших органів самоврядування закладу освіти, заходах, пов’язаних з організацією освітньої роботи ;

• обирати форми підвищення своєї кваліфікації;

• проводити у встановленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

• вносити пропозиції керівництву навчально-виховного комплексу та органам управління освітою щодо поліпшення освітньої роботи;

• на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

• об’єднуватися у професійні спілки та бути членом інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

• отримувати пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку визначеному законодавством України;

• порушувати питання захисту прав професіоналізму, людської честі і гідності.

4.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

• забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

• сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей здобувачів освіти, а також збереженню їх здоров’я;

• захищати здобувачів освіти від будь-яких форм фізичного або психічного насилля, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

• утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

• виконувати Статут, Правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

• брати участь у роботі педагогічної ради;

• виховувати в здобувачів освіти повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

• готувати здобувачів освіти до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними релігійними групами;

• дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність здобувачів освіти;

• виконувати накази і розпорядження директора навчально-виховного комплексу, органів управління освітою, вести відповідні документи;

• контролювати рівень навчальних досягнень здобувачів освіти: нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень здобувачів освіти до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

• сприяти зростанню іміджу закладу освіти;

• постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури.

• Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі чинного законодавства директором навчально-виховного комплексу і затверджується Засновником або уповноваженим ним органом (гуманітарним відділом виконкому Березанської міської ради).

Обсяг педагогічного навантаження може бути меншим від тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

• Директор навчально-виховного комплексу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями тощо відповідно до вимог нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, чинного трудового законодавства, згідно з цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

• Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

• Директор і педагогічні працівники навчально-виховного комплексу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель (вихователь)-методист», «педагог-організатор-методист» та інші.

• Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу освіти й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

• Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього розпорядку навчально-виховного комплексу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

• Педагогічні працівники, інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймається на роботу і звільняється директором закладу освіти згідно з чинним законодавством.

Права і обов’язки інженерно-технічних працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку навчально-виховного комплексу.

• Батьки учнів, дошкільнят та особи, які їх замінюють, є учасниками освітнього процесу з моменту зарахування їх дітей до навчально-виховного комплексу.

Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

• обирати та бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

• звертатися до органів управління освітою, директора школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

• приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності закладу освіти;

• брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти;

• на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчально-виховного комплексу та у відповідних державних органах.

4.18. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

• створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

• забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту закладу;

• постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

• поважати честь і гідність дитини та працівників закладу, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Батьківщини, сім’ї, державної та рідної мов;

• повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів; виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

• У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад освіти може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

• У освітньому процесі навчально-виховного комплексу можуть брати участь наукові установи в галузі педагогіки та психології, організації та заклади, установи в межах, визначених чинним законодавством і цим Статутом.

V. Управління освітнім закладом

5.1. Безпосереднє керівництво навчально-виховним комплексом здійснює її директор, який може бути тільки громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

5.2. Директор закладу освіти та його заступники призначаються на посади та звільняються з посад відповідним органом управління освітою у порядку, встановленому чинним законодавством.

Директор має заступників відповідно до штатного розпису. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється у відповідності до чинного трудового законодавства та в галузі загальної середньої освіти.

5.3. Директор навчально-виховного комплексу:

• здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів і створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

• організовує освітній процес;

• забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм та навчальних досягнень учнів;

• відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість та ефективність роботи педагогічного колективу;

• створює необхідні умови для участі здобувачів освіти у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

• забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

• розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

• підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків дослідно-експериментальної роботи педагогів;

• сприяє залученню до участі діячів культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у освітньому процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами;

• забезпечує права здобувачів освіти на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

• вживає заходів до запобігання вживання учнями алкоголю, наркотиків;

• контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

• видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження й контролює їх виконання;

• щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

• Директор навчально-виховного комплексу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладу освіти.

• Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб закладу освіти. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менша чотирьох на рік.

• Педагогічна рада розглядає питання:

• удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

• планування та режиму роботи навчально-виховного комплексу;

• варіативної складової робочого навчального плану;

• переведення здобувачів освіти до наступних класів та їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

• підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у освітній процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

• морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу освіти;

• притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов’язків.

5.7. Органом громадського самоврядування навчально-виховного комплексу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

¨ працівників закладу освіти - зборами трудового колективу;

¨ здобувачів освіти освітнього закладу - класними зборами; батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу – 7-10 чол., здобувачів освіти – 7-10 чол., батьків і представників громадськості – 5 -7 чол.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

На загальних зборах рішення рад доводяться до відома адміністрації навчально-виховного комплексу, педагогічних працівників, а за необхідності – до гуманітарного відділу.

Загальні збори заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом освіти, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної та фінансовогосподарської діяльності НВК.

5.8. У період між загальними зборами діє рада навчально-виховного комплексу, діяльність якої регулюється цим Статутом.

До складу ради закладу освіти обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів школи, батьків і громадськості.

Рада закладу освіти організовує виконання рішень загальних зборів, затверджує режим роботи навчально-виховного комплексу, розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти молоді, підтримки ініціатив щодо удосконалення системи навчання і виховання учнів, дослідно-експериментальної роботи педагогів, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення та використання бюджету закладу освіти, розподілу фондів загальнообов’язкового навчання, вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу.

5.9. У навчально-виховному комплексі за рішенням загальних зборів або ради закладу освіти можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації тощо, положення про які розробляє та затверджує Міністерство освіти і науки України.

Батьківський комітет навчально-виховного комплексу обирається на загальношкільних батьківських зборах на початку кожного навчального року терміном на один рік. Його склад установлюється рішенням загальних шкільних батьківських зборів. На першому засіданні батьківського комітету закладу освіти обирається голова батьківського комітету.

Основними завданнями діяльності батьківського комітету закладу освіти є сприяння створенню умов для:

• формування та розвитку особистості учнів та їх громадянської позиції,становлення учнівського самоврядування;

• виховання в здобувачів освіти шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які мешкають в Україні;

• формування загальнолюдської культури і моралі, культури і міжетнічних відносин;

• захисту здоров'я та збереження життя і здоров'я дітей;

• здобуття здобувачами освіти обов'язкової загальної середньої освіти, розвитку їхніх природних здібностей та підтримки обдарованої учнівської молоді;

• запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час;

• всебічного зміцнення зв'язків між родинами, школою і громадськістю з метою встановлення єдності їхнього виховного впливу на дітей;

• залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації здобувачів освіти, позакласної та позашкільної роботи;

• організація роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їхньої відповідальності за навчання і виховання дітей;

• вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчально-виховного комплексу та його благоустрою;

• створення санітарно-гігієнічних умов для навчання й виховання здобувачів освіти згідно з державними освітніми стандартами.

Члени піклувальної ради навчально-виховного комплексу обираються на загальних зборах. Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації освітнього процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників тощо.

5.10. Основною структурною ланкою навчально-виховного комплексу є клас – колектив учнів, що формується з метою виконання завдань школи на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку.

В закладі освіти функціонують 1-4 класи (початкова школа), у яких здобувачі освіти здобувають початкову освіту; 5-9 класи (основна школа), у яких здобувачі освіти здобувають базову загальну середню освіту; 10-11(12) класи (старша щкола), у яких здобувачі освіти здобувають повну загальну середню освіту (профільну освіту за НУШ)

5.11.Учнівські збори навчально-виховного комплексу (класу) – колективний орган учнівського самоврядування.

Учнівські збори закладу освіти (класу):

• обирають органи учнівського самоврядування закладу освіти (класу);

• висувають своїх представників у робочі органи громадського самоврядування;

• обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу.

5.12. Батьківські збори навчально-виховного комплексу (класу):

• обирають органи батьківського самоврядування;

• обираються своїх представників для участі у роботі громадського самоврядування закладу освіти;

• залучають батьків для участі в роботі громадського самоврядування закладу освіти;

• вносять на розгляд педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо освітнього процесу в класі та навчально-виховному комплексі;

• запрошують педагога, вихователя, представників державних органів управління, адміністрацію закладу освіти для обговорення стану і перспектив роботи класу й навчально-виховного комплексу, а також роз’яснення з окремих питань, які турбують батьків.

5.13. У закладі освіти можуть створюватися учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VІ. Матеріально - технічна база

• Матеріально-технічна база навчально-виховного комплексу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

• Майно закладу освіти, передане йому, належить на правах власності, повного господарського відання відповідно до чинного законодавства і Статуту навчального закладу.

6.3. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

• Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчально-виховного комплексу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

• Для забезпечення освітнього процесу база навчально-виховного комплексу складається із навчальних кабінетів, майстерні а також спортивного, актового залів, бібліотеки, архіву, краєзнавчого музею, медичного і комп’ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кабінетів дошкільного відділення тощо.

• Навчально-виховний комплекс користується земельною ділянкою, де розміщуються спортивний майданчик, стадіон, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

VІІ. Фінансово-господарська діяльність

• Фінансування навчально-виховного комплексу здійснюється його Засновником або уповноваженим органом відповідно до встановленого законодавством порядку.

• Фінансово-господарська діяльність навчально-виховного комплексу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту” та інших нормативно - правових актів.

Джерелом формування кошторису є:

• кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення освітнього процесу

в обсязі Державного стандарту загальної середньої освіти;

• кошти фізичних, юридичних осіб;

• кошти, отримані за надання платних послуг;

• прибуток від реалізації продукції навчально-дослідних ділянок, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

• Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчально-виховному комплексі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований заклад освіти. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію гуманітарного відділу виконкому Березанської міської ради. За рішенням ради бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно.

• Звітність про діяльність закладу освіти встановлюється відповідно до законодавства.

VIIІ. Міжнародне співробітництво

8.1.Навчально-виховний комплекс за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

8.2.Заклад освіти має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

8.3.Участь здовувачів освіти у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

ІХ. Контроль за діяльністю навчального закладу

9.1. Державний контроль за діяльністю навчально-виховного комплексу здійснюють Міністерство освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядкований заклад освіти, Державна інспекція закладів освіти при Міністерстві освіти і науки України, місцеві органи виконавчої влади, Засновник або уповноважений ним орган (гуманітарний відділ виконкому Узинської міської ради), органи державної санітарно-епідеміологічної та протипожежної служби.

Державний контроль за діяльністю закладу освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

9.2. Основною формою державного контролю за діяльністю навчально-виховного комплексу є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

9.3. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) закладу освіти з питань, пов’язаних з його освітньою діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як 2 рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю закладу освіти, проводяться Засновником відповідно до чинного законодавства.

X. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчально-виховного комплексу приймає Засновник.

Реорганізація навчально-виховного комплексу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом освіти.

10.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчально-виховного комплексу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

10.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу освіти переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

10.4. При реорганізації та ліквідації навчально-виховного комплексу педагогічним та іншим працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України.

Секретар ради


Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 415

Коментарi