ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДРЯНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК» БАРИШІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за 2017-2018 навчальний рік

15.06.2018 р.

1. Загальна інформація про навчальний заклад

Недрянський НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» є комунальною власністю Баришівської районної ради Київської області.

Згідно з функціональними обов᾽язками директор НВК здійснює безпосереднє керівництво навчально – виховним комплексом, забезпечує реалізацію державної освітньої політики, у своїй діяльності керується конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом НВК та чинними нормативно-правовими документами в галузі освіти у цілому та загальної середньої освіти зокрема.

Забезпечувалась відповідна робота щодо рівного доступу для здобуття якісної освіти, обов᾽язковості загальної середньої освіти для всіх дітей і підлітків шкільного віку на території обслуговування.

Першочерговим завданням НВК у 2017/2018 навчальному році було надання якісних освітніх послуг населенню території обслуговування, забезпечення їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

За складеними списками по території обслуговування станом на 01.09.2017 - 137 дітей шкільного віку та 13 дітей п`ятирічного віку. Перевіркою встановлено, що всі діти шкільного віку охоплені різними видами навчання. Діти п’ятирічного віку стовідсотково відвідують дошкільний навчальний заклад і виховуються та навчаються у групах з різним терміном перебування.

Всі випускники 2017 року 9, 11 класів продовжують навчання або працевлаштовані, про що свідчать надані ними довідки.

У 2017-2018 навчальному році виховувались і навчались 107 здобувачів освіти і 50 вихованців дошкільного підрозділу. Функціонували 9 класів, 1 учень 10 класу (індивідуальна форма навчання) та 2 різновікові групи дошкільного підрозділу.

У 2018 році випускників 11 класу немає. Здобувачі освіти 9 класу отримали документи про базову загальну середню освіту.

У НВК діє 8 навчальних кабінетів, комп’ютерний клас, медичний кабінет, їдальня, спортивний зал загальною площею 150 м.кв. та кімната для зберігання бібліотечного фонду школи. Дошкільний підрозділ забезпечений двома ігоровими кімнатами та двома спальними кімнатами, харчоблоком, медичним кабінетом, приміщенням для прання білизни, побутовими кімнатами. Функціонує кімната для релаксації дошкільнят. Навчальний заклад також має два ігрових майданчики, стадіон, майданчик для ігор.

2. Кадрове забезпечення

Ефективне функціонування НВК передбачає здійснення кадрової політики шляхом створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня та його професійного самовдосконалення.

Кадрове забезпечення навчального закладу здійснюється у повній відповідності з навчальним робочим планом НВК. Якісним добором й розподілом кадрів, ураховуючи фахові, психологічні, вікові категорії є компетенцією управління освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації. Я на своєму рівні і відповідно до своїх функціональних обов’язків забезпечувала наявність та розстановку педагогічних кадрів, виходячи із потреби у фахівцях та їх наявності і відповідності займаним посадам. У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю педагогічними кадрами має такий вигляд: середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по НВК становить 18 год., дошкільного підрозділу - 1,55 тарифної ставки.

У 2017-2018 навчальному році НВК на 87 % укомплектована педкадрами, сумісники викладають такі години: фізичної культури, фізики, інформатики, образотворче та музичне мистецтво. Працювали 20 педагогічний працівник та 18працівників з числа обслуговуючого персоналу. Розстановка педагогів та обслуговуючого персоналу здійснюється відповідно до фахової освіти педагогічних працівників. При підборі нових працівників враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.

По якісному складу педагогічних працівників НВК має достатній рівень:

ВІДОМОСТІ ПРО ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ у 2017/2018 навчальному році

Всього

З них

Працюють не за фахом (прізвище та ініціали, які предмети виклада-ють)

Мають кваліфікаційну категорію

Присвоєно (підтверджено) педагогічне звання (прізвище та ініціали, предмет викладання)

Пов-на вища осві-та

Бака-лавр

молод.-спеці-аліст

Спеціа-ліст вищої категорії

Спеціа-ліст І категорії

Спеціаліст ІІ кате-горії

Спеціа-ліст

Педагогічне звання «вчитель методист»

Педагогічне звання «старший учитель»

20

17

1

1

-

6

3

5

4

-

1 присвоєно звання «Старший вчитель» Івасенко Н.І., 2017 р., українська мова і література

Документація з кадрових питань ведеться згідно з вимогами та функціональними обов’язками.

З метою підвищення кваліфікації вчителів у НВК діє система курсової перепідготовки при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Складено і погоджено з управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та проходження атестації педагогічних працівників, що дає можливість охопити атестацію всіх учителів у п’ятирічний термін. При проходженні атестації враховується наступність у категоріях, званнях та нагородах.

Члени педколективу мають право на навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів.

3. Матеріально – технічна база НВК

У НВК забезпечена на достатньому рівні матеріально – технічна база для навчання й виховання відповідно до санітарно – гігієнічних, матеріально – технічних і педагогічних вимог. Навчальний заклад розміщений у двох приміщеннях. Для учнів школи і для двох груп вихованців дошкільного підрозділу є окремі входи і виходи.

Загальний стан будівлі, опалювальної, водопостачальної, вентиляційної систем, електро- та пожежо захисту відповідають технічним, санітарно-гігієнічним нормам та вимогам техніки безпеки.

Школа побудована у 1961 році, проектна потужність – 250 місць, площа території школи – 35000 м.кв.

НВК має центральне опалення, водонасосну станцію, власну пробивну скважину, індивідуальну каналізаційну систему у школі та централізоване водопостачання, енергопостачання та центральну каналізаційну систему у дошкільному підрозділі.

Заклад підключено до мережі Інтернет. Важливого значення набуває офіційний веб-сайт навчального закладу. Багато користувачів інтернету мають змогу знайомитись із здобутками інших педагогів та ділитись власним досвідом.

Відповідно до вимог Державних стандартів початкової та загальної середньої освіти, Положення про загальноосвітній навчальний заклад НВК має для навчання та виховання здобувачів освіти та вихованців всі необхідні приміщення, які раціонально використовуються.

У навчальному закладі функціонує 9 класних кімнат, 2 дошкільні групи, 2 спальні кімнати обладнані технічними приладами, меблями, що дає змогу робити процес навчання цікавим для учнів.

Протягом навчального року було укомплектовано іграшками групи дошкілля, постійно проводиться робота щодо здійснення забезпечення овочами та фруктами і молоком як дошкільний підрозділ, так і школи.

Щороку в закладі проводяться косметичні ремонтні роботи. Систематично звертаємося за фінансовою підтримкою до спонсорів. В чому вони нам намагаються не відмовляти.

4. Організація навчально - виховного процесу

На 1 вересня 2017 року були проведені заходи з організованого початку й закінчення навчального року: укомплектування класів здобувачами освіти; розподіл класів по класним кімнатам; призначення класних керівників, вихователів ДНЗ, керівників методичних об’єднань, гуртків; раціональний розподіл педагогічного навантаження; опрацювання розкладу уроків, плану – календаря роботи навчального закладу, координаційних графіків контрольних робіт та інших внутрішніх документів щодо навчально-виховної роботи педагогічних працівників усіх ланок діяльності закладу; наради з педагогічним колективом щодо єдиних вимог до заповнення класних журналів та єдиних педагогічних вимог до учнів; підготовлена шкільна документація, перевірені та проаналізовані календарно-тематичні плани учителів, перевірено особові справи учнів. При перевірці стану ведення особових справ вчителями, комісія відзначила, що всі особові справи учнів знаходяться у однотипних папках, зручних для користування. На кінець року класні керівники своєчасно виставили оцінки за рік, поставили печать, у особових справах учнів записані точні дані про учня.

Складено план проведення тижнів з охорони праці та безпеки життєдіяльності у НВК. До тижня з охорони праці видавався наказ про проведення тижня.

Протягом навчального року впроваджувалася інноваційна діяльність. Набув розвитку проект «Еколого-оздоровча робота з дітьми в дошкільному навчальному закладі». Для учнів 1-4 класів впроваджено курси «Уроки стійкого розвитку. Моя щаслива планета» та «Азбука споживача». Систематично відвідувалися уроки, заняття, виховні заходи, предметні місячники та тижні, турніри знавців, загальношкільні свята. Аналізувалися їх форми та зміст, доцільність проведення. Результати обговорювались на засіданні методичного об’єднання, педагогічної ради, нарадах при директорові та заступниках.

Чотири рази на навчальний рік проводилася перевірка щодо правильності оформлення класних журналів вчителями - предметниками та класними керівниками. Систематично контролювалася документація з планування вчителів: календарно-тематичне та поурочне планування. В кінці кожного семестру та в кінці року своєчасно проводилися контрольні роботи для учнів з метою виявлення рівня знань .

Протягом навчального року були відвідані уроки, перевірені зошити, проведені бесіди з вчителями. З відвіданих уроків вчителів можна зробити висновки, що стан викладання предметів, що перевірялися, задовільний. Педагогічні працівники відповідально виконують свої посадові обов’язки щодо підготовки до уроків, мають розгорнуті поурочні плани-конспекти, використовують різноманітні форми та методи роботи на уроках. Протягом року постійно проводився контроль за виконанням навчальних програм учителями - предметниками усіх предметів інваріантної складової навчального плану.

Проводився контроль за роботою вчителів, які атестувалися у 2017/2018 навчальному році: Решетняк Юлії Іванівни та Панчук Людмили Василівни. В ході контролю була перевірено ведення шкільної документації зазначених педагогів: класні журнали, журнали інструктажів, календарно-тематичні та поурочні плани, плани виховної роботи. Аналіз відвіданих уроків та позакласних заходів дає підставу говорити про те, що вчителі досконало володіють навчальним матеріалом, мають розгорнуті поурочні плани-конспекти, які відповідають сучасним вимогам стосовно оформлення і підготовки до уроків. У своїй роботі вчителі використовують різноманітні форми і методи, залучають школярів до пошукової роботи, вчать самостійно знаходити відповіді на поставлені запитання.

Відповідно до річного плану роботи НВК та планом контролю за якістю навчально-виховної роботи адміністрація проводила контроль за відвідуванням учнями школи, веденням учнівських зошитів та щоденників, виконання навчальних програм та практичного мінімуму письмових робіт учителями - предметниками усіх циклів. Для цього були звірені календарно-тематичні плани, навчальні програми та здійснені записи на сторінках предметів у класних журналах.

Перевірка засвідчила, що учителі - предметники усіх циклів програму вивчення предметів виконали повністю, як за кількістю годин, так і змістовно за наступними чинниками:

- кількість годин, вичитаних за рік, відповідає кількості годин, зазначених у програмі;

- кількість годин, відведених для тематичної атестації, відповідає кількості годин, зазначених у календарному плануванні;

- систематично виставлені оцінки за перевірку зошитів і словників;

- достатня кількість поточних оцінок;

- правильно розподілені вчителями кількість годин для однієї тематичної атестації;

- вчасно виставлені оцінки з тематичного оцінювання та тематичної атестації;

- вчасно проведені контрольні роботи за семестр, рік;

- навчальна програма за кількістю, контрольних та практичних робіт виконана повністю.

У грудні 2017 року та у травні 2018 року були проведені контрольні роботи з предметів: української мови (диктант), математики, німецької та англійської мов, історії України, інформатики, біології, зарубіжної літератури. Тексти та завдання були підібрані відповідно до програм. Аналіз результатів контрольних робіт свідчить про те, що більшість учнів засвоюють матеріал на належному рівні.

У 2017/2018 навчальному році здобувачі освіти НВК були учасниками районних олімпіад з базових дисциплін. 8 учнів НВК взяли участь у 9 предметах (біологія, українська мова та література, історія, математика, образотворче мистецтво, англійська мова, географія , правознавство, зарубіжна література), 5 учнів в конкурсі ім. П.Яцика та 2 учні в конкурсі ім. Т.Г.Шевченка. Також учні НВК є постійними учасниками Всеукраїнських конкурсів «Колосок» (20 учнів), «Кенгуру» (13 учнів), «Соняшник» (21 учень), «Лелека»(10 учнів), «Грінвіч» (10 учнів).

5. Методична робота

Методична робота у НВК у 2017 - 2018 навчальному році проводилась відповідно до її структури, згідно з рекомендаціями щодо організації й проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти, річним планом роботи НВК, наказом управління освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації від 14.09.2017 року №256 «Про організацію науково – методичної роботи з керівниками та педагогічними кадрами району у 2017-2018 навчальному році», наказом по НВК від 09.10.2017 року №65 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2017/2018 навчальному році» і була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та на підвищення майстерності вчителів, результативності їх праці, на оптимізацію навчально-виховного процесу.

В результаті роботи над науково – методичною проблемою навчально – виховного комплексу «Створення психолого – педагогічних умов для всебічного розвитку учнів та їх самовияву» очікується ефективне підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, всебічний розвиток здібностей учнів, досягнення високої якості навчання та виховання учнів, покращення її результативності, сформована здатність учнів мобілізувати отриманні знання в реальному житті.

Підтвердженням результативності роботи методичної ради є те, що протягом останніх років простежується стійка тенденція до підвищення рівня професійної кваліфікації педагогів.

Методична рада НВК спрямовувала свою роботу на: - впровадження в навчально-виховний процес особистісно-орієнтованих, розвивальних методів навчання, інноваційних педагогічних технологій;

- розвиток і підвищення творчого потенціалу педагога в цілому ;

- підвищення кваліфікації та професіональної майстерності педагогічних працівників;

- удосконалення корекційної роботи під час навчально-виховного процесу;

- впровадження в практику роботи інноваційних педагогічних технологій, методик, перспективного педагогічного досвіду.

В умовах реформування змісту загальної середньої освіти на засіданнях методичної ради належна увага приділялась опрацюванню Державних стандартів початкової та середньої освіти.

На результативність здійснення методичної роботи впливає професійний рівень педагогічних працівників, тому адміністрація НВК протягом року приділяла цьому питанню велику увагу. У НВК діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі.

Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету. До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються: Івасенко Ніна Іванівна, вчитель, який має педагогічне звання, та вчителі, які мають вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості інтернет – ресурсів, де сконцентровані нормативні документи про освіту, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації.

У НВК працювали такі методичні об’єднання: вчителів природничо – математичного циклу, вчителів початкової школи і вихователів ДНЗ, вчителів гуманітарного напрямку та класоводів і класних керівників.

У поточному навчальному році підвищили свій кваліфікаційний рівень 3 педагогів, що значно вплинуло на якість методичної роботи. Атестація педагогічних працівників проводилась відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 54), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України. Проатестувались 5 вчителів, які підтвердили та підвищили свій кваліфікаційний рівень.

6. Організація виховного процесу

Основною метою навчально-виховного процесу серед педагогічних працівників Недрянського НВК у 2017-2018 навчальному році було формування в учнів активної громадянської, національно-патріотичної позиції, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, яка готова протистояти асоціальним впливам, намагатися вирішувати особисті проблеми, творити себе і оточуючий світ.

Протягом навчального року керувалися наступними документами: Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344; Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27 жовтня 2009 року № 3754/981/538/49 (зі змінами); Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Пріоритетним напрямком організаційно-педагогічної діяльності є індивідуальний підхід у вихованні особистості учнів, стимулювання їхніх внутрішніх сил до саморозвитку і самовиховання, що знайшло своє відображення в планах організаційно-виховної роботи. Значна увага педагогічним колективом приділяється виконанню Національної програми патріотичного виховання молоді, розвитку життєво-активної позиції громадянина України.

Головне завдання виховної діяльності - створення умов для активної життєвої позиції учнів, громадянського самовираження і самореалізації, максимального задоволення потреб учнів в інтелектуальному, культурному і моральному розвитку.

7. Участь здобувачів освіти у виховних заходах

та творчий розвиток учнів

У закладі склалася певна система виховної роботи, всі компоненти системи підлягають певним цілям і забезпечують у процесі свого функціонування досягнення заданого результату - певних меж розвитку і моральних якостей особистості.

Виховання учнів відбувається в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними. Мета виховного процесу визначена згідно з принципами, закладеними у Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах України. Протягом року використовувались такі форми та методи виховної роботи: морально-етична бесіда; відео лекторій; малюнкові мандрівки; рейд-перевірка умов проживання учнів; колективне ігрове спілкування; анкетування; брейн - ринг ; ігри-тренінги; проведення тематичних екскурсій; рольова гра; виставки - колажі; вікторини.

Протягом року вихованці закладу приймали активну участь у районних обласних конкурсах та фестивалях за що отримували грамоти управління освіти. Відзначено грошовою винагородою за участь у конкурсі «Великодні візерунки» ученицю 9 класу Лабзенко Вікторію, команду НВК у спортивних змаганнях з пішохідного туризму нагороджено 7 грамотами управління освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації та вручено м’ячі та туристичний намет.

Згідно річного плану НВК передбачена робота з дітьми та розвитком їх творчих здібностей.

Педагогічний колектив намагається забезпечувати можливості учнів щодо вибору діяльності, до якої дитина проявляє зацікавленість, створення таких умов, при яких розвиватимуться здібності, таланти учнів та їхній творчий потенціал. Внаслідок саме такої організації діяльності виникає можливість зацікавити їх творчістю, спонукає їхнє прагнення щодо набуття прийомів та засобів, які визначають нестандартність, оригінальність при вирішенні проблемних ситуацій.

Змістовно, організовано проходять традиційні шкільні, класні свята, календарно-обрядові свята, дні пам’яті та вшанувань:

- свято Першого дзвоника;

- тиждень права;

- тиждень протипожежної безпеки та здорового способу життя;

- свято осені;

- свято до Дня вчителя;

- участь учнів у концерті до дня працівників сільського господарства;

-брейн-ринг «Підліток і право»

- день пам’яті жертв Голодоморів;

-заходи дня боротьби з ВІЛ/СНІДом

-вистава до дня св. Миколая;

- новорічний ранок;

-заходи до дня Соборності України

- заходи до Дня захисника Вітчизни;

- свято до 8 березня;

- вистава до Великодня

- лінійка до Дня Перемоги

- свято Останнього дзвоника

- випускні вечори

Пріоритетним напрямком організації виховної роботи залишається:

• створення мережі гуртків відповідно до запитів учнів, батьків та можливостей навчального закладу;

• залучення більшої кількості учнів до роботи в гуртках.

Відомість про гуртки

Протягом навчального року діти відвідували гуртки спортивного та туристичного спрямування.

Учні Недрянського НВК протягом року брали участь у спортивних змаганнях з тенісу, бігу, пішохідного туризму, «Олімпійському Дні», в закладі проводилися: «Олімпійський тиждень» та різноманітні спортивні змагання для учнів різних вікових груп. Закінчився навчальний рік для учнів Днем здоров’я. Учні НВК займали призові місця у різних спортивних номінаціях.

8. Робота з батьками

Для підвищення педагогічної освіченості батьків у своїй роботі класні керівники використовували протягом року такі види роботи:

- педагогічний лекторій;

- позакласний педагогічний всеобуч;

- «Аукціон ідей сімейного виховання» - класні батьківські збори;

- відвідування сімей вдома;

- «Родинний міст» - запрошення батьків до школи;

- мобільний зв’язок;

- «Дні довіри» - тематичні години запитань і відповідей;

- «День добрих справ» — спільна трудова діяльність педагогів, батьків і дітей;

- «У сімейному колі» - індивідуальні консультації, зустрічі з лікарями, соціальним педагогом;

- «Народна світлиця» — звернення до народних традицій у сімейному вихованні.

Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

Свої повноваження рада НВК реалізує через контроль за станом харчування й медичним обслуговуванням, навчанням і поведінкою учнів, станом виховного процесу; розглядає й затверджує розділи річного плану школи, контролює його виконання; разом з адміністрацією школи контролює виконання Статуту навчального закладу, розглядає питання родинного виховання й здобуття учнями повної середньої освіти.

Рада НВК спрямовує свою роботу на поліпшення умов навчання й виховання учнів. Сприяє зміцненню навчально-виховної, матеріально-технічної, культурно-спортивної, лікувально-оздоровчої бази школи. Батьки беруть участь в організації та проведенні заходів, спрямованих на охорону життя й здоров'я учасників навчально-виховного процесу, організації дозвілля й оздоровлення учнів .

Взаємодія й співпраця педагогічного колективу з радою НВК, депутатами сільської ради, фермерами, позитивно впливає на поліпшення результатів навчально-виховного процесу, рейтинг навчального закладу й сприяє вдосконаленню державно-громадської системи управління.

9. Правовиховна робота. Соціальний захист. Оздоровлення.

У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

 тематичні загальношкільні лінійки та класні години;

 лекції, бесіди на правову тематику;

 анкетування;

 зустрічі з працівниками правоохоронних органів;

 уроки правознавства;

 індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями;

 батьківські лекторії;

 відвідування проблемних сімей вдома.

Соціальним педагогом регулярно і ефективно проводяться корекційно - розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин.

Права і обв’язки учасників навчально-виховного процесу визначені в законах України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, у статтях 53 і 59 Конституції України. Педагогічний колектив НВК працює над покращенням умов для забезпечення прав і свобод учасників навчально-виховного процесу. На розв’язання цього питання спрямовано комплекс заходів, спланованих у річному плані роботи НВК.

Починаючи з вересня, складаються списки майбутніх першокласників і формується група з підготовки до вступу в перший клас. Класні керівники відвідують сім’ї учнів із метою виявлення житлово-побутових умов, складають акти. Заступником директора з навчально- виховної роботи разом із соціальним педагогом і батьківською громадськістю з метою проведення профілактичної роботи з проблемними сім’ями, виявлення підлітків шкільного віку, котрі ухиляються від навчання і тих, хто не відвідує школу без поважних причин, здійснюється Всеукраїнський Захід «Урок». Складається соціальний паспорт навчального закладу, який містить такі розділи:

- внутрішкільний облік – Бочківський Микола Валерійович;

- діти з багатодітних сімей - 19;

- діти з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах - 8;

- діти, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС- 28;

- діти – інваліди - 4.

Створюються умови для реалізації права учнів та вихованців НВК на здобуття загальної середньої освіти. Систематично проводиться контроль за станом відвідування занять учнями НВК з боку адміністрації, класних керівників, сестри медичної. Класні керівники своєчасно заповнюють розділ «Облік відвідування» в класних журналах, проводяться рейди щодо виявлення учнів, які запізнюються на уроки, ведеться журнал контролю за відвідуванням учнями школи, своєчасно з’ясовуються причини пропусків, про що повідомляються батьки.

З метою профілактики правопорушень в учнівському середовищі проходять декади права, під час яких проводяться конкурси знавців права, тематичні виховні години, бесіди з працівниками правоохоронних органів. Для покращення проведення профілактичної роботи організовуються спільні заходи школи, міліції, служби в справах дітей. Значну роботу проводить Рада профілактики правопорушень, метою якої є попередження бездоглядності дітей, скоєння ними правопорушень.

Важливим напрямком роботи є забезпечення соціальної підтримки дітей соціально-вразливих категорій. Щороку поновлюються соціальний паспорт навчального закладу, банк даних про сім’ї та дітей. Оформляються списки дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-напівсиріт, дітей, дітей-інвалідів, дітей зі статусом чорнобильців, дітей із багатодітних сімей та дітей групи ризику. Це дає змогу здійснювати контроль навчання таких дітей та вивчати умови їх проживання в сім’ях.

Соціальним педагогом здійснюється постійний психолого-педагогічний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти, надаються рекомендації стосовно пільг, навчання, виховання дітей, їх поведінки, відпочинку, оздоровлення, соціального захисту.

На виконання Закону України «Про освіту» ст. 35 та з метою ефективної роботи по виконанню обласної програми профілактики злочинності та подолання дитячої безпритульності та бездоглядності адміністрацією здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи. Соціальний педагог Бовт Є.В. спільно з представниками учнівського самоврядування закладу проводить рейди з виявлення учнів, які запізнюються на уроки; ведуться журнали контролю за відвідуванням школи учнями; своєчасно з'ясовуються причини пропусків, про що інформуються батьки. Результати контролю розглядаються на нарадах при директорові, ведеться моніторинг відвідування.

Велике значення має корекційна, профорієнтаційна, консультативна, профілактична робота з учнями, батьками, педагогічним колективом і соціальним педагогом навчально- виховного комлексу.

Протягом 2017-2018 навчального року було оздоровлено 3 здобувачів освіти, які оздоровлювалися у смт. Баришівка «Поляна»; організовано оздоровлення для 20 соціально – незахищених учнів у пришкільному таборі «Веселка»; плануємо оздоровлення здобувачів освіти у таборі «Рассейка» Одеської області.

10. Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання НВК – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у НВК здійснюється під час навчально-виховного процесу та навчання за технологічним профілем у Баришівському МНВК: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках, позакласні заходи, екскурсії на підприємства. Проведено соціальним педагогом анкетування для визначення професійних нахилів учнів до тієї чи іншої професії. Систематично проводиться профорієнтаційна робота представниками різних навчальних закладів.

11. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших чинних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, заплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом з тим залишаються показники травматизму дітей у побуті. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проводиться відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

Відповідно до річного плану роботи НВК та планом контролю за якістю навчально-виховної роботи адміністрація проводила контроль та моніторинг відвідуванням учнями НВК.

12. Управлінська діяльність

Управління НВК здійснюється згідно річного плану роботи НВК, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у НВК і заснована на взаємодії всіх підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток НВК. У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. НВК підключено до мережі Інтернет, що дає можливість користуватися матеріалами сайтів профільного Міністерства України, управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У НВК ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання НВК, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У НВК адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, поведінки, тощо. Аналіз результатів внутрішньо шкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, нарадах при директорові, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва НВК є демократичним, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор НВК у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у НВК залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

13. Звернення громадян

Протягом 2017/2018 навчального року адміністрація закладу зареєструвала 27 звернень громадян з питань: заяви на призначення і звільнення, працевлаштування обслуговуючого персоналу, надання відпусток, про зарахування до НВК, про відрахування зі складу учнів і вихованців дошкільного підрозділу, про проведення заходів районного рівня. Всі питання вирішено позитивно.

14.Використання благодійних внесків

У навчальному закладі відповідно до рішення загальношкільних батьківських зборів (протокол від 15.09.2017 року №1) благодійний фонд не створено.

Відповідальними за збір та використання благодійних батьківських внесків є голови батьківських комітетів: у школі - Івасенко Марина Василівна; у дошкільному підрозділі – Сукач Олена Олександрівна.

Протягом навчального року у дошкільному підрозділі було зібрано і використано - 5735 грн; у школі було зібрано – 4170 грн та використано станом на 19.06.217 року - 4140 грн. Всіма коштами благодійних внесків розпоряджаються голови батьківських комітетів за згодою батьків.

Директор НВК О.М.Ляшенко

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДРЯНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК» БАРИШІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

На цій сторінці Ви можете ознайомитись з річним звітом керівника закладу

Кiлькiсть переглядiв: 730

Коментарi